Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2010, 6694Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-6694-001.png Ontwerpbestemmingsplannen Geertruidenberg Noordwest Parkeren, Raamsdonksveer Noord Parkeren en Kern Raamsdonk Parkeren ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 3 mei tot 14 juni 2010 gedurende zes weken voor iedereen de ontwerpbestemmingsplannen Geertruidenberg Noordwest Parkeren, Raamsdonksveer Noord Parkeren en Kern Raamsdonk Parkeren ter inzage liggen.

Deze ontwerpen hebben betrekking op het treffen van enkele parkeervoorzieningen binnen de gemeente Geertruidenberg, dit om het tekort op te heffen. Dit geldt voor de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk.

U kunt de ontwerpbestemmingsplannen en de relevante stukken inzien in de gemeentewinkel van 3 mei tot 14 juni 2010, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur, en woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via www.geertruidenberg.nl/actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen.

Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over de ontwerpbestemmingsplannen schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Als u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen of als u tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, kunt u contact opnemen met mevr. M. van Vugt, 0162-579 584.