Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2010, 6660Overig

stcrt-2010-6660-001.png Bekendmaking subsidieplafond Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2010

Ter uitvoering van deze regeling heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het volgende besloten:

  • 1. Het subsidieplafond van deze regeling voor de periode 3 mei 2010 t/m 30 september 2010 is 1.000.000 euro.

  • 2. Verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Exemplaren van de regeling en de bijbehorende aanvraagformulieren zijn te downloaden via de website www.snn.eu/sebb.

Uitvoeringsorganisatie van het SNN

Laan Corpus den Hoorn 200

Postbus 779

9700 AT Groningen

telefoon: (050) 522 49 24

website: www.snn.eu/sebb