Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2010, 6615Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

21 april 2010

Nr. DB 2010/ 94 M

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 komt artikel 3, eerste lid, onderdeel c.2, te luiden:

  • c.2. Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD of FIOD).

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Sinds geruime tijd zijn de beide organisaties FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) en ECD (Economische controledienst) organisatorisch samengevoegd tot één onderdeel van de Belastingdienst te weten: Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD). De samenvoeging komt daarmee ook tot uitdrukking in de formele tenaamstelling van het organisatieonderdeel waarin beide voorheen zelfstandig opererende organisaties terugkomen. Gebleken is dat de naamsbekendheid van het begrip FIOD zodanig is dat genoemde formele tenaamstelling tot verwarring en onduidelijkheid leidt. Daarom bepaalt de onderhavige wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 dat het landelijk werkende onderdeel van de Belastingdienst ‘Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD)’ voortaan ook kan worden aangeduid met de afkorting FIOD.

Inhoudelijk betekent deze regeling geen wijziging. Het taken- en bijbehorende bevoegdhedenpakket van de organisatie als zodanig ondergaan geen verandering.

Aan de wijziging zijn geen administratieve lasten verbonden.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.