Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2010, 6575Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 april 2010, nr. WJZ/10056985, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010 (digitale voor-indiening fotovoltaïsche zonnepanelen groot)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010 wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 8, vierde lid, wordt toegevoegd: Aanvragen, ingediend via www.agentschapnl.nl/sde in de periode van 18 mei 2010 tot en met 30 mei 2010, worden geacht te zijn ontvangen op 31 mei 2010.

B

Bijlage 2, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage 1.

C

Bijlage 3, bedoeld in artikel 8, zesde lid, wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage 2.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 2010

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

BIJLAGE 1

Bijlage 2 behorende bij artikel 8, vijfde lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier

enkelvoudig aanvragen

Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)

groter dan of gelijk aan 1 kWp en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp groter dan 15 kWp en kleiner of gelijk aan 100 kWp

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Digitaal aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag ook digitaal bij Agentschap NL indienen.

Kijk op www.agentschapnl.nl/sde voor meer informatie.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010’. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in één van de volgende twee categorieën:

  • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp;

  • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp.

U kunt met dit formulier uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorieën. Voor de andere categorieën, zoals wind op land, waterkracht, biomassa en warmtekrachtkoppeling zijn (gedurende de aanvraagperiode van deze categorieën) andere aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

U kunt voor deze subsidieaanvraag ook gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. Ga hiervoor naar www.agentschapnl.nl/sde. Als u uw subsidieaanvraag op papier wilt indienen is gebruik van dit formulier verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier of het digitale aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

U kunt met dit formulier uitsluitend subsidie aanvragen voor één zon-PV-installatie. Iedere afzonderlijke aanvraag dient op een apart aanvraagformulier te worden ingediend.

Een gebundelde aanvraag indienen

Voor het indienen van een gebundelde aanvraag voor meerdere zon-PV-installaties is zowel digitaal als in pdf of op papier een apart formulier beschikbaar.

U kunt een pdf of een print van de zon-PV formulieren aanvragen bij de helpdesk van de SDE. Deze is op werkdagen te bereiken van 8.30–12.00 uur op telefoonnummer 038 455 34 50. U kunt ook een e-mail sturen naar sde@agentschapnl.nl.

Waar u schrijfruimte tekort komt mag u een bijlage toevoegen.

Let op: bovengenoemde categorieën worden in 2010 niet tegelijkertijd opengesteld.

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp wordt opengesteld van 1 maart tot en met 1 november 2010

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp wordt opengesteld van 31 mei tot en met 1 november 2010.

Voor digitale aanvragen zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp is voor-indiening mogelijk. Dat betekent dat digitale aanvragen ingediend via www.agentschapnl.nl/sde in de periode van 18 mei tot en met 30 mei 2010 worden beschouwd als zijnde ontvangen op 31 mei 2010.

stcrt-2010-6575-001.pngstcrt-2010-6575-002.pngstcrt-2010-6575-003.pngstcrt-2010-6575-004.pngstcrt-2010-6575-005.pngstcrt-2010-6575-006.png

BIJLAGE 2

Bijlage 3 behorende bij artikel 8, zesde lid, van de Regeling aanwizing categorieën duurzame energieproductie 2010

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier

gebundeld aanvragen

Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)

groter dan of gelijk aan 1 kWp en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp groter dan 15 kWp en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Digitaal aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag ook digitaal bij Agentschap NL indienen. Kijk op www.agentschapnl.nl/sde voor meer informatie.

Dit formulier uitsluitendgebruiken als u een gebundelde aanvraag wilt doen voor meerdere zon-PV-installaties uit dezelfde categorie

Maak bij een enkelvoudige aanvraag voor één zon-PV-installatie gebruik van het ‘aanvraagformulier fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)’.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010’. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is bedoeld om gebundeld subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in één van de volgende twee categorieën:

  • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp;

  • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp.

U kunt met dit formulier uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorieën. Voor de andere categorieën, zoals wind op land, waterkracht, biomassa en warmtekrachtkoppeling zijn gedurende de aanvraagperiode van deze categorieën andere aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

U kunt voor deze subsidieaanvraag ook gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. Ga hiervoor naar www.agentschapnl.nl/sde. Als u uw subsidieaanvraag op papier wilt indienen is gebruik van dit formulier verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier of het digitale aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

Gebundeld aanvragen

Dit formulier is specifiekbedoeld voor subsidieaanvragen in één van bovengenoemde categorieën zon-PV die deel uitmaken van een bundel. U kunt maximaal 250 aanvragen in één bundel indienen. U kunt subsidieaanvragen uitsluitend bundelen als de betreffende zon-PV-installaties tot dezelfde categorie behoren. Het bundelen van subsidieaanvragen heeft consequenties in geval van loting. Uw bundel wordt dan beschouwd als één aanvraag en krijgt ook één lotnummer. De bundel valt hierdoor in zijn geheel binnen of buiten de loting. Aan deze aanvraag zal dan in zijn geheel al dan niet subsidie worden toegekend.

Voor iedere zon-PV-installatie in de bundel dient u een apart aanvraagformulier te gebruiken. In dit formulier wordt u gevraagd een unieke naam toe te kennen aan de bundel waar de aanvraag deel van uitmaakt. Tevens dient u aan te geven uit hoeveel aanvragen de bundel bestaat en welk volgnummer de aanvraag in het onderhavige aanvraagformulier in het totaal van aanvragen heeft. De bundel, dat wil zeggen alle aanvraagformulieren samen en de vereiste bijlagen, moeten als één geheel en op één moment bij Agentschap NL worden aangeleverd.

Waar u schrijfruimte tekort komt mag u een bijlage toevoegen.

Een enkelvoudige aanvraag dienen

Voor het indienen van een enkelvoudigeaanvraag voor één zon-PV-installatie is zowel digitaal als in pdf of op papier een apart formulier beschikbaar.

U kunt een pdf of een print van de zon_PV aanvraagformulieren aanvragen bij de helpdesk van de SDE. Deze is op werkdagen te bereiken van 8.30 - 12.00 uur op telefoonnummer 038 455 34 50. U kunt ook een e-mail sturen naar sde@agentschapnl.nl.

Let op: bovengenoemde categorieën worden in 2010 niet tegelijkertijd opengesteld

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp wordt opengesteld van 1 maart tot en met 1 november 2010

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp wordt opengesteld van 31 mei tot en met 1 november 2010

 

Voor digitale aanvragen zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp is voor-indiening mogelijk. Dat betekent dat digitale aanvragen ingediend via www.agentschapnl.nl/sde in de periode van 18 mei tot en met 30 mei 2010 worden beschouwd als zijnde ontvangen op 31 mei 2010.

stcrt-2010-6575-007.pngstcrt-2010-6575-008.pngstcrt-2010-6575-009.pngstcrt-2010-6575-010.pngstcrt-2010-6575-011.pngstcrt-2010-6575-012.png

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Het subsidieplafond voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen groter dan 15 kWp en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp, als bedoel in artikel 8, eerste lid, onder b, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010 (hierna: de regeling) wordt ingevolge artikel 10, derde lid, van de regeling verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Verwacht wordt dat op de eerste dag waarop aanvragen kunnen worden ingediend (31 mei 2010) dusdanig veel aanvragen zullen worden ingediend, dat het subsidieplafond al op de eerste dag uitgeput zal worden. In dat geval zal de volgorde van ontvangst van de aanvragen op 31 mei door middel van loting onder de op die dag ontvangen aanvragen worden bepaald. Het is daarom voor aanvragers van belang dat hun aanvraag op 31 mei 2010 wordt ontvangen.

Het is niet ondenkbaar dat door de verwachte grote belangstelling voor deze subsidie een piekbelasting optreedt bij de digitale indiening via www.agentschapnl.nl/sde. Om die piekbelasting te bestrijden en goede toegang tot het digitale aanvraagformulier te waarborgen, wordt de mogelijkheid geboden om al vanaf 18 mei 2010 via deze internetpagina een aanvraag in te dienen. Alle aanvragen, ingediend in de periode van 18 mei 2010 tot en met 30 mei 2010 zullen worden behandeld als zijnde ontvangen op 31 mei 2010, zodat geen voordeel wordt verkregen ten opzichte van aanvragers die hun aanvraag op 31 mei 2010 indienen. Naar verwachting zal het subsidieplafond dus worden verdeeld door loting onder de aanvragers die in de periode van 18 mei 2010 tot en met 31 mei 2010 voor 17.00 uur hun aanvraag hebben ingediend.

De fictieve ontvangstdatum van 31 mei 2010 geldt ook ten aanzien van de afwijzingsgrond met betrekking tot de datum van ingebruikname van de productie-installatie in artikel 3, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en ten aanzien van de beslistermijn in artikel 57, eerste lid, onder a, van het Besluit.

2. Administratieve lasten

Deze wijzigingsregeling heeft geen consequenties voor de administratieve lasten.

3. Afwijking van beleid Vaste Verandermomenten

In afwijking van het vaste verandermomentenbeleid treedt deze wijzigingsregeling in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. De reden daarvoor is dat betrokkenen (de aanvragers) in dit geval baat hebben bij een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding, in ieder geval voordat de vervroegde mogelijkheid tot het indienen van digitale aanvragen ingaat, te weten op 18 mei 2010.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.