stcrt-2010-6432-001.png Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Het Nieuwland

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Het Nieuwland’ met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 april 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan bevat de bedrijfsgronden van het Papendrechtse deel van Polder Het Nieuwland. Het gebied wordt aan de noordwestzijde gevormd door de gemeentegrens met Alblasserdam, aan de zuid- en oostzijde door de weg Nieuwland Parc, de groenstrook en het water en in het noorden door de Hoogendijk.

Het gebied maakte deel uit van het bestemmingsplan Aan de Noord dat in 2006 in procedure is gebracht voor alle Papendrechtse gronden in Polder Het Nieuwland en het bestaande bedrijventerrein aan de Noordhoek. Dit bestemmingsplan is 18 juni 2009 onherroepelijk geworden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) onthielden echter goedkeuring aan de genoemde bedrijfsgronden.

Dit had te maken met de geluidszone van industrieterrein Aan de Noord die ten tijde van de besluitvorming ‘op slot’ zat. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het GS-besluit in stand gelaten.

In het ontwerpbestemmingsplan is een wijziging aan de verbeelding doorgevoerd. De verkeers-bestemming langs de weg Nieuwland Parc is breder gemaakt, in overeenstemming met de werkelijke situatie.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van donderdag 29 april tot en met woensdag 9 juni 2010 tijdens openingstijden voor eenieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22. De genoemde stukken zijn ook in te zien via de website www.papendrecht.nl/Bouwen, Wonen en Milieu/Bestemmingsplannen en het ontwerpbestemmingsplan is verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij de gemeenteraad schriftelijk zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen (adres: Postbus 11, 3350 AA Papendrecht). Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (078-6418381/6418248).

28 april 2010

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,

R.G. Beek.

De burgemeester,

C.J.M. de Bruin.

Naar boven