stcrt-2010-6155-001.png Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro annex bouwvergunning, Strijperstraat 67 te Leende

Burgemeester en wethouders hebben op 13 april 2010 besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen annex bouwvergunning te verlenen ten behoeve van het veranderen van het stal- en schuurgedeelte van het pand Strijperstraat 67 in Leenderstrijp naar een woonfunctie waarbij de oorspronkelijke woning de functie van mantelzorgwoning krijgt.

Tegen het ontwerp van het besluit zijn geen zienswijzen ingediend. Op grond van de artikelen 8:1, 6:8 lid 4 en 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen slechts die belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp, binnen de termijn van zes weken die begint met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd, beroep aantekenen bij de rechtbank (sector Bestuursrecht), postbus 90125 MA ’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden. Tevens kunnen belanghebbenden wegens spoedeisend belang in samenhang met het indienen van een beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch (sector Bestuursrecht), postbus 90125 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn tevens kosten verbonden.

Het projectbesluit annex bouwvergunning inclusief de daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 22 april 2010 gedurende zes weken en derhalve tot en met woensdag 2 juni 2010 (tijdens de openingsuren) ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Heeze. Het besluit is tevens in te zien via de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl

Naar boven