Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
InspraakpuntStaatscourant 2010, 5631Overig

Toets Ontwerp-Tracébesluit en MER A27 Lunetten – Rijnsweerd

De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken het volgende bekend.

Voor het project A27 Lunetten – Rijnsweerd liggen van 14 april tot en met 25 mei 2010 het Ontwerp-Tracébesluit en het Milieueffectrapport (MER) ter inzage. Dit project doorloopt een procedure volgens de Tracéwet (zoals gewijzigd bij de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten) en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u in deze periode uw zienswijze op de inhoud van het Ontwerp-Tracébesluit/MER kenbaar maken.

stcrt-2010-5631-001.png

Achtergrond

Op het punt waar de A27, de A12 en de A28 bij elkaar komen, staan op het wegvak van de A27 Lunetten – Rijnsweerd vrijwel dagelijks files in de spitsuren. Deze files slaan terug op de hoofd- en parallelrijbaan van de A12. De files worden veroorzaakt doordat de weg niet berekend is op het grote aantal weggebruikers. Dit probleem vormt de directe aanleiding voor het aanleggen van twee extra rijstroken. Zonder deze aanpassing nemen de files de komende jaren verder toe door de groei van het autoverkeer.

Het Ontwerp-Tracébesluit

Het Ontwerp-Tracébesluit omvat de aanleg van een extra rijstrook op de oostelijke hoofdrijbaan van de A27 tussen km 70,2 en km 81,7. Dit is de rijbaan van Lunetten naar Rijnsweerd. Ook wordt de wegverbinding A12-A27-A28 tussen km 62,7 en km 80,7 verbreed met één rijstrook.

De procedure

Voor de aanpassing van een bestaande rijksweg moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke verkorte Tracé/m.e.r.-procedure worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat u uw zienswijze (reactie) kunt indienen op het Ontwerp-Tracébesluit/MER A27 Lunetten – Rijnsweerd.

Tegen het Tracébesluit kunnen belanghebbenden die ook al bij het Ontwerp-Tracébesluit hun zienswijze hebben ingediend, te zijner tijd beroep aantekenen bij de Raad van State.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het Ontwerp-Tracébesluit en het MER A27 Lunetten – Rijnsweerd liggen vanaf 14 april 2010 tijdens de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

 • het provinciehuis van Utrecht te Utrecht;

 • de gemeentehuizen van de gemeenten Utrecht, Houten, De Bilt, Bunnik en Nieuwegein;

 • het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten;

 • het kantoor van Rijkswaterstaat Utrecht (Westraven) te Utrecht;

 • het Bestuur Regio Utrecht (BRU) te Utrecht;

 • het ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag;

 • het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag;

 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.

Informatiebijeenkomsten met notulist voor zienswijze

Op 26 en 28 april 2010 vinden twee informatiebijeenkomsten plaats. U kunt gedurende deze avonden inlopen om informatiete krijgen en vragen te stellen. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt op beide dagen tijdens de gehele bijeenkomst uw zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit en het MER mondeling kenbaar maken en laten opschrijven door een notulist.

Locaties:

maandag 26 april 2010

Het Oude Tolhuys

Weg naar Rhijnauwen 13–15, 3584 AD Utrecht

woensdag 28 april 2010

Theater De Musketon

Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht

Programma:

18.30–21.00 uur Informatiemarkt met deskundigen van Rijkswaterstaat en een notulist voor het verslagleggen van uw zienswijze

Reageren?

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle aspecten van het Ontwerp-Tracébesluit en MER. Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en als u aangeeft op welk onderdeel van het Ontwerp-Tracébesluit/MER uw zienswijze betrekking heeft.

Zo kunt u bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in het Ontwerp-Tracébesluit?

 • Zijn er grote zaken en/of grote belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

U kunt van 14 april tot en met 25 mei 2010 uw zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit/MER A27 Lunetten – Rijnsweerd schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Tot en met 25 mei 2010 kunt u reageren via www.centrumpp.nl of een brief sturen naar:

Centrum Publieksparticipatie

OTB/MER A27 Lunetten – Rijnsweerd

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Mondeling kunt u uw zienswijze indienen bij een notulist tijdens de bovengenoemde bijeenkomsten op 26 en 28 april 2010.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het Centrum Publieksparticipatie bundelt alle zienswijzen. De gebundelde zienswijzen kunt u in juli downloaden via www.centrumpp.nl.

Mede op basis van de ingekomen zienswijzen stelt de minister van Verkeer en Waterstaat het Tracébesluit vast.

Een beantwoordingsnota geeft aan hoe de zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit/MER A27 Lunetten – Rijnsweerd in de besluitvorming zijn meegewogen. Hebt u uw zienswijze ingebracht, dan melden wij u per brief wanneer de gebundelde zienswijzen worden gepubliceerd. Ook van de vervolgprocedure wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van het project en voor het aanvragen van een exemplaar van het Ontwerp-Tracébesluit en het MER kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800–8002 (gratis).

U kunt het Ontwerp-Tracébesluit/MER ook inzien op internet: www.centrumpp.nl.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070-456 8771.

Het Centrum Publieksparticipatie was voorheen het Inspraakpunt, zie: www.centrumpp.nl.

Spoedaanpak wegen

De A27 Lunetten – Rijnsweerd is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat nog voor mei 2011 de schop de grond in. Tien projecten worden voor die tijd opgeleverd. Het gaat om uitbreiding van een snelweg met één rijstrook of met een spitsstrook. Doel is een land waarin het goed wonen en werken is; een land waarin mensen vlot kunnen bewegen en veilig kunnen leven.