Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2010, 5613Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-5613-001.png Ontwerpbestemmingsplan Schansen e.o., gemeente Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van donderdag 15 april tot en met 26 mei 2010 het ontwerpbestemmingsplan ‘Schansen e.o.’ voor eenieder ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied betreft de wijk Schansen en Dreven en een deel van Vogelwijk. Het gebied wordt begrensd door de Vronkenlaan, de bebouwing aan de Van der Marckstraat, de Lijnbaan, de Rietschans en de Engelendaal. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan alle oudere ter plaatse geldende bestemmingsplannen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Schansen e.o. is in te zien op de gemeentelijke website (http://ro-online.leiderdorp.org/2008/NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01) en is verbeeld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan tijdens openingstijden (dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur) worden ingezien in het gemeentehuis, Statendaalder 1 te Leiderdorp.

Zienswijzen

Binnen de termijn van tervisielegging (van 15 april tot en met 26 mei 2010) kan eenieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan de gemeenteraad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schansen e.o. Digitaal kunnen zienswijzen worden gemaild naar de gemeenteraad via info@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schansen e.o.’. U kunt ook mondeling een zienswijze naar voren brengen. Neemt u daarvoor contact op met Roland de Groot, telefoon (071) 545 85 23.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Roland de Groot, telefoon (071) 545 85 23.