Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
InspraakpuntStaatscourant 2010, 4905Overig

Toets Ontwerp-Tracébesluit en MER A12 Woerden–Oudenrijn

De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken het volgende bekend.

Voor het project A12 Woerden–Oudenrijn liggen van 1 april tot en met 12 mei 2010 het Ontwerp-Tracébesluit en het Milieueffectrapport (MER) ter inzage. Dit project doorloopt een procedure overeenkomstig de Tracéwet (zoals gewijzigd bij de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten) en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u in deze periode uw zienswijze op de inhoud van het Ontwerp-Tracébesluit/MER kenbaar maken.

stcrt-2010-4905-001.png

Achtergrond

Het verkeer op de A12 tussen Woerden en Oudenrijn staat regelmatig vast. Dat is vervelend voor weggebruikers én voor omwonenden die te maken hebben met sluipverkeer, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Rijkswaterstaat gaat dit probleem aanpakken door een vierde rijstrook op bestaand asfalt aan de kant van de middenberm aan te leggen. Hierdoor stroomt het verkeer straks beter door.

De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd in Gouda, Waddinxveen, Woerden en Leidsche Rijn.

Dat betekent dat meer mensen gebruik gaan maken van de A12. Onderzoek laat zien dat er meer en langere files ontstaan als er geen maatregelen worden genomen.

Voor dit traject is een Ontwerp-Tracébesluit vastgesteld.

Het Ontwerp-Tracébesluit

Het Ontwerp-Tracébesluit voorziet in het verbreden van de A12 tussen km. 44,0 en 54,2 met een extra rijstrook op het al bestaande asfalt. Het betreft alleen de rijrichting van Woerden naar Oudenrijn.

Het Ontwerp-Tracébesluit bevat een beschrijving van het project, een beschrijving van de gevolgen van het project en geografische kaarten waarop het project is aangeduid.

Ook is een MER opgesteld waarin de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen zijn beschreven.

De maatregelen bestaan onder andere uit:

 • het inrichten van de bestaande beheer- en onderhoudsstrook aan de middenberm als vierde rijstrook met behoud van vluchtstrook;

 • het aanpassen van de belijning en de verkeerssignalering (bijvoorbeeld de matrixborden boven de weg).

De procedure

Voor de verbreding van een bestaande rijksweg moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke verkorte tracé/m.e.r.-procedure worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat u uw zienswijze (reactie) kunt indienen op het Ontwerp-Tracébesluit/MER A12 Woerden–Oudenrijn.

Tegen het tracébesluit kunnen belanghebbenden die ook al bij het Ontwerp-Tracébesluit hun zienswijze hebben ingediend, te zijner tijd beroep aantekenen bij de Raad van State.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het Ontwerp-Tracébesluit en het MER A12 Woerden–Oudenrijn liggen van 1 april tot en met 12 mei 2010 tijdens de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

 • de gemeentehuizen van Montfoort, Woerden, Utrecht en Nieuwegein;

 • het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten;

 • het provinciehuis van Utrecht in Utrecht;

 • het kantoor van Bestuur Regio Utrecht in Utrecht;

 • het kantoor van Rijkswaterstaat Utrecht in Utrecht;

 • de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beide in Den Haag.

Informatiebijeenkomst en notulist voor zienswijze

Rijkswaterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten (in Woerden en De Meern). Tijdens de bijeenkomsten zijn medewerkers van Rijkswaterstaat tussen 18.00 uur en 21.30 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

U kunt tijdens de hele bijeenkomst uw zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit en het MER mondeling kenbaar maken en laten opschrijven door een notulist.

Data en locatie:

13 april: Arsenaal Woerden, Groenendaal 26, 3441 BD Woerden.

14 april: AC Restaurant en Meeting Centre De Meern, Meerndijk 59, 3454 HP De Meern.

Reageren?

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle aspecten van het Ontwerp-Tracébesluit en MER. Wij stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en als u aangeeft op welk onderdeel van het Ontwerp-Tracébesluit/MER uw zienswijze betrekking heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

 • Zijn er grote zaken en/of grote belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

U kunt van 1 april tot en met 12 mei 2010 uw zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit/MER A12 Woerden–Oudenrijn schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Tot en met 12 mei 2010 kunt u reageren via www.centrumpp.nl of een brief sturen naar:

Centrum Publieksparticipatie

A12 Woerden–Oudenrijn

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Mondeling kunt u uw zienswijze indienen tijdens de bovengenoemde bijeenkomsten op 13 en 14 april 2010 bij de aanwezige notulist.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het Centrum Publieksparticipatie bundelt alle zienswijzen. De gebundelde zienswijzen kunt u vanaf half juni 2010 downloaden via www.centrumpp.nl.

Mede op basis van de ingekomen zienswijzen stelt de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het tracébesluit vast. Een beantwoordingsnota geeft aan hoe de zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit/MER A12 Woerden–Oudenrijn in de besluitvorming zijn meegewogen. Hebt u uw zienswijze ingebracht, dan melden wij u per brief wanneer de gebundelde zienswijzen worden gepubliceerd. Ook van de vervolgprocedure wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van het project en voor het aanvragen van een exemplaar van het Ontwerp-Tracébesluit en het MER kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800 8002 (gratis nummer).

U kunt het Ontwerp-Tracébesluit/MER ook inzien op internet: www.centrumpp.nl.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070-456 87 71.

Het Centrum Publieksparticipatie was voorheen het Inspraakpunt, zie: www.centrumpp.nl.

Spoedaanpak wegen

De A12 Woerden–Oudenrijn is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat nog voor mei 2011 de schop de grond in. Tien projecten worden voor die tijd opgeleverd. Het gaat om uitbreiding van een snelweg met één rijstrook of met een spitsstrook. Doel is een land waarin het goed wonen en werken is; een land waarin mensen vlot kunnen bewegen en veilig kunnen leven.