Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 4682

Gepubliceerd op 29 maart 2010 09:00Besluit van 18 maart 2010 betreffende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 maart 2010, nr. 2010-0000138229, Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 64 en 137, derde lid, van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 17 juni 2010 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 27 april 2010.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 17 juni 2010 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 maart 2010

Beatrix

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E.M.H. Hirsch Ballin.

TOELICHTING

Op 9 juni 2010 zullen vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden.

Krachtens artikel F 2 van de Kieswet vindt in geval van ontbinding van de Tweede Kamer de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de nieuwe kamer plaats binnen veertig dagen na dagtekening van het koninklijk besluit tot ontbinding op een bij dat besluit te bepalen dag. De dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de Tweede Kamer is in het besluit gesteld op dinsdag 27 april 2010. Uit het bepaalde in artikel J 1, eerste lid, van de Kieswet volgt dat de dag van stemming dan zal vallen op woensdag 9 juni 2010. Het tijdstip waarop de ontbinding ingaat, is op de achtste dag na de dag van stemming bepaald, te weten donderdag 17 juni 2010 op een door de voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. Op 17 juni 2010 vindt de eerste samenkomst plaats van de nieuw gekozen Tweede Kamer op een door de voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

In het Staatsblad is de wet bekendgemaakt, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Stb. 2009, 120). De ontbinding vindt derhalve mede plaats op de grond van artikel 137, derde lid, van de Grondwet. In de aanhef van dit besluit wordt mede verwezen naar dit artikellid.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E.M.H. Hirsch Ballin.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl