Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2010, 4654Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 maart 2010, nr. WJZ/10047563, tot wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem, van de regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 augustus 1975, kenmerk 675/431 (Stcrt. 144) (vaststelling model opzeggingsbrief) en van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet (technische aanpassingen van het centraal loket en enige verbeteringen in verband met een goede uitvoering van de dienstenrichtlijn en de Dienstenwet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8 van het Dienstenbesluit centraal loket en artikel 2:15, eerste lid, tweede volzin, van de Algemene wet bestuursrecht, op artikel 1, onder b, van het Besluit inhoud en dagtekening akten van colportageovereenkomsten en op artikel 2, tweede lid van de Dienstenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Indien een verzonden procedurebericht een berichtenbox bereikt, wordt vanuit die berichtenbox een automatisch aangemaakt bericht verzonden naar een of meer systemen voor gegevensverwerking van de bevoegde instantie, dienstverrichter of persoon of ander als bedoeld in artikel 10, tweede lid, die toegang tot die berichtenbox heeft, met de mededeling dat een nieuw bericht in die berichtenbox aanwezig is.

B

Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing op een bevoegde instantie met toegang tot een berichtenbox.

C

Onder vervanging van de punt aan het slot van paragraaf 2, onderdeel d, van de bijlage door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. een telefoonnummer waarnaar een code verzonden wordt die door de dienstverrichter wordt ingevoerd in de authenticatieomgeving.

ARTIKEL II

In artikel 1 van de regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 augustus 1975, kenmerk 675/431 (Stcrt. 144) (vaststelling model opzeggingsbrief), wordt ‘binnen acht dagen nadat een afschrift bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ........ van een datum is voorzien’ vervangen door: binnen acht dagen nadat U een schriftelijke bevestiging vandeze overeenkomst heeft ontvangen.

ARTIKEL III

De Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet wordt gewijzigd als volgt:

A

De tabel in paragraaf 1.1 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel vervalt de regel:

Ministerie van Justitie

artikel 9, achtste lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

2. In de tabel wordt de regel:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikel 8.1

Wet milieubeheer

vervangen door de volgende regel:

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

artikelen 8.1 en 8.19

Wet milieubeheer

B

De tabel in paragraaf 1.2 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

In de tabel wordt na de regel:

Ministerie van Justitie

artikel 3.6

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

de volgende regel ingevoegd:

Ministerie van Justitie

artikel 9, achtste lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

C

De tabel in paragraaf 2.1 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel vervalt de regel:

Gelderland

artikelen 4.3.2.6 en 4.3.2.7 jo. artikel 4.3.2.8

Provinciale milieuverordening Gelderland

2. In de tabel worden na de regel:

Gelderland

artikel 12, eerste lid, onderdeel a, jo. artikel 16, eerste lid

Gelderse Wegenverordening

de volgende regels ingevoegd:

Gelderland

artikel 12, eerste lid, onderdeel e, jo. artikel 16, eerste lid

Gelderse Wegenverordening

Gelderland

artikel 5.5.1

Bijlage 10B van de Provinciale milieuverordening Gelderland

D

In de tabel in paragraaf 2.2 van de bijlage vervalt de regel:

Gelderland

artikelen 6.2, 6.4, 6.5, 6.7 en 6.8

Provinciale milieuverordening Gelderland

E

De tabel in paragraaf 3.1 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel wordt na de regel:

Bloemendaal

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Bloemendaal

artikel 2.25

Algemene Plaatselijke Verordening

2. In de tabel wordt na de regel:

Bloemendaal

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Bloemendaal

artikel 2.8

Algemene Plaatselijke Verordening

3. In de tabel wordt de regel:

Bloemendaal

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Bloemendaal

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

4. In de tabel wordt na de regel:

Bloemendaal

artikelen 5, en 2

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

de volgende regel ingevoegd:

Bloemendaal

artikel 5.15

Algemene Plaatselijke Verordening

5. In de tabel wordt na de regel:

Bloemendaal

artikel 5.7.7, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Bloemendaal

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening Bloemendaal 2010

6. In de tabel worden na de regel:

Ede

artikel 2, eerste lid

Verordening Kwaliteitseisen Peuterspeelzaalwerk

de volgende regels ingevoegd:

Ede

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2.25, tweede tot en met zesde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

7. In de tabel wordt na de regel:

Ede

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Ede

artikel 2.29

Algemene Plaatselijke Verordening

8. In de tabel wordt de regel:

Hardenberg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

vervangen door de volgende regel:

Hardenberg

artikel 2, tweede en derde lid

Afvalstoffenverordening 2005

9. In de tabel worden na de regel:

Heerlen

artikelen 2 en 4

Verordening speelautomaten

de volgende regels ingevoegd:

Heerlen

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikel 2.8.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikelen 3.2.1.3 en 3.2.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikel 3.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikelen 3.4.2.1 en 3.4.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

Artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

n.v.t.

Beleidsregel vergunningen smart-, head- en growshops

Heerlen

n.v.t.

Beleidsregels buitenevenementen

Heerlen

n.v.t.

Beleidsnota seksinrichtingen, sekswinkels en escortbedrijven Heerlen

Heerlen

n.v.t.

Beleidsregel omtrent ontheffingen straatartiesten

Heerlen

afdeling 3

Drank- en Horecaverordening

Heerlen

n.v.t.

Beleid feesttentenregeling evenementenvergunning

Heerlen

artikelen 3 t/m 11, 11A, 12, 13 en 14

Leefmilieuverordening Heerlen 2003–2008

Heerlen

n.v.t.

Sectoraal geluidsbeleid bij evenementen in de open lucht

Heerlen

n.v.t.

Softdrugsbeleid

Heerlen

artikel 6

Standplaatsverordening 2006

10. In de tabel wordt de regel:

Hulst

artikel 7, tweede lid

Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland

vervangen door de volgende regel:

Hulst

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

11. In de tabel wordt na de regel:

Loenen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

de volgende regel ingevoegd:

Loenen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

12. In de tabel wordt na de regel:

Niedorp

Artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Niedorp

Artikel 3.2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

13. In de tabel wordt na de regel:

Tilburg

artikel 97

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Tilburg

artikel 2.2

Verordening voor kamerverhuur- en logiespanden

14. In de tabel wordt de regel:

Wieringermeer

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

vervangen door de volgende regel:

Wieringermeer

artikel 2.2.2, eerste lid;

artikelen 2.1.1, 2.1.8 tot en met 2.1.13, 2.1.15 en 2.1.16

Algemene Plaatselijke Verordening; Beleidsregel evenementen op schepen

15. In de tabel wordt na de regel:

Wieringermeer

artikel 5.2.4, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Wieringermeer

artikelen 2.1.1, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.15 en 2.1.16

Beleidsregel evenementen op schepen

F

De tabel in paragraaf 3.2 van hoofdstuk 3 van de bijlage wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tabel wordt na de regel:

Ede

artikel 2.40

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Ede

artikel 3.4a

Algemene Plaatselijke Verordening

2. In de tabel wordt na de regel:

Delfzijl

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g, en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Delfzijl

Titel 3

Legesverordening 2010

3. In de tabel worden na de regel:

Heerlen

artikelen 2 en 4

Verordening speelautomaten

de volgende regels ingevoegd:

Heerlen

artikelen 2.1.4.3, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikel 2.4.8a

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

artikel 5.2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerlen

n.v.t

Beleidslijn inzake APV-vergunningen en ontheffingen voor horeca-inrichtingen

Heerlen

artikel 2.1.5, eerste lid, sub a t/m c

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.8, eerste en tweede lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.11, eerste lid, sub a tot en met d, tweede en derde lid

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.12, eerste lid

Bouwverordening

Heerlen

artikel 4.13, eerste lid

Bouwverordening

Heerlen

artikel 7.3.2, sub a

tot en met c

Bouwverordening

Heerlen

Artikel 8.3.4

Bouwverordening

Heerlen

Artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Heerlen

Artikel 8.4.1, eerste lid, sub a tot en met g, en tweede lid

Bouwverordening

Heerlen

artikelen 3 t/m 11,

11A, 12, 13 en 14

Leefmilieuverordening Heerlen 2003–2008

Heerlen

n.v.t.

Softdrugsbeleid

4. In de tabel wordt na de regel:

Lelystad

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Lelystad

regels 1 t/m 30

Beleid Gebruik van de openbare ruimte

5. In de tabel wordt na de regel:

Woudrichem

Artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

de volgende regel ingevoegd:

Woudrichem

n.v.t.

Notitie lokaal coffeeshopbeleid/drugsbeleid2009

ARTIKEL IV

  • 1. Artikel I van deze regeling treedt in werking met ingang van 28 maart 2010.

  • 2. De artikelen II en III van deze regeling treden in werking met ingang van 1 april 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2010

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Algemeen

Met deze wijzigingsregeling worden drie verschillende regelingen gewijzigd, te weten:

  • 1. de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem,

  • 2. de regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 augustus 1975, kenmerk 675/431 (Stcrt. 144) (vaststelling model opzeggingsbrief) en

  • 3. de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

De in artikel I voorgestelde wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem kan als volgt worden toegelicht. Met ingang van 28 december 2009 is de Dienstenwet van kracht. Daarbij is het dienstenloket, dat deel uitmaakt van Antwoord voor Bedrijven, in het leven geroepen. Speciaal voor het dienstenloket zijn twee componenten voor de transactiefunctie gemaakt: de berichtenbox en een authenticatievoorziening waarmee toegang kan worden verkregen tot de berichtenbox. Met deze regeling tot wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem wordt een aantal verbeteringen van technische aard aan het dienstenloket doorgevoerd die verband houden met die berichtenbox en authenticatievoorziening. Deze wijzigingen hebben ten doel de bruikbaarheid van het dienstenloket voor bevoegde instanties en dienstverrichters te verhogen. Naast deze wijzigingen zullen ook feitelijk een aantal aanpassingen aan het dienstenloket worden doorgevoerd. Zo zal het technisch mogelijk worden gemaakt dat het bevoegd gezag het tijdstip kan wijzigen waarop een automatisch aangemaakt bericht als bedoeld in artikel 8 van de genoemde regeling wordt verzonden. Een ander voorbeeld is dat het mogelijk gemaakt zal worden dat er per organisatie meer dan één persoon tegelijkertijd kan zijn ingelogd.

De in artikel II voorgestelde wijziging heeft betrekking op een noodzakelijke wijziging van het model opzeggingsbrief bij colportage.

De in artikel III vervatte wijzigingen van de Regeling indicatieve reikwijdte Dienstenwet bevatten een aantal noodzakelijke reparaties ten aanzien van de in die regeling opgesomde artikelen die vallen onder de reikwijdte van de Dienstenwet.

2. Administratieve lasten

Als gevolg de in artikel I vervatte wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem moet de ondernemer, die zich wil registreren voor de berichtenbox, twee extra handelingen verrichten bij het aanmaken van zijn berichtenbox-account:

  • 1. het aanklikken van een link in zijn e-mail en

  • 2. het typen van een code die hij via sms ontvangen heeft. Dit dient ter verificatie van het voor hem opgegeven e-mailadres en zijn telefoonnummer.

Naar schatting kosten deze handelingen de ondernemers ten opzichte van de originele procedure 20 seconden extra. In de originele berekening van de administratieve lasten is uitgegaan van ongeveer 335.000 bestaande bedrijven die onder de Dienstenwet vallen, en ongeveer 18.000 die er jaarlijks bijkomen. Wanneer 10% van de bedrijven zich aanmeldt, betekent dit aan extra kosten ongeveer € 5.000 aan administratieve lasten eenmalig en € 300,– per jaar. Bij 50% inschrijvingen betekent dit bijna € 25.000,– eenmalig en ongeveer € 1.400,– per jaar.

Voor de gevolgen van de wijziging van de regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 augustus 1975, kenmerk 675/431 (Stcrt. 144) (vaststelling model opzeggingsbrief) voor de administratieve lasten, is al ingegaan in de memorie van toelichting op de Aanpassingswet dienstenrichtlijn (Kamerstukken II 31859, nr. 3, hoofdstuk 3). De in artikel II voorgestelde wijziging met betrekking tot het model opzeggingsbrief bij colportage leidt niet tot wijzigingen van de administratieve lasten.

De wijzigingen in de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet veroorzaken geen wijzigingen in de administratieve lasten van ondernemers.

3. Overige aspecten

Deze wijzigingsregeling bevat geen technische voorschriften waarop richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 204) en richtlijn nr. 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG van toepassing zijn.

4. Vaste verandermomenten

Op grond van het kabinetsbeleid inzake Vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding.

In deze regeling wordt bepaald dat artikel I in werking treedt met ingang van 28 maart 2010. Deze afwijkende datum houdt verband met het feit dat de daarin vervatte technische vernieuwing van de berichtenbox, met als gevolg dat deze tijdelijk niet beschikbaar is, op grond van artikel 12, vierde lid, van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem uitsluitend kan plaatsvinden op een zondag tussen 01:00 en 07:00 uur. Dit is een tijdstip waarop het bezoekersaantal van het centraal loket relatief erg laag ligt, en er dus zo min mogelijk mensen getroffen worden door het niet beschikbaar zijn van het systeem.

De artikelen II en III treden in werking met ingang van 1 april.

Bij alle artikelen wordt afgeweken van de gebruikelijke bekendmakingstermijn. Voor artikel I is de reden daarvan dat de technische veranderingen die gerealiseerd worden, van groot belang zijn voor de overheidsorganisaties om grotere hoeveelheden berichtenverkeer goed af te kunnen handelen. Het gaat hier dus om hoge publieke nadelen van een langere invoeringstermijn. Aan ondernemerszijde wordt voorts met een aantal kleinere aanpassingen de bruikbaarheid van het systeem vergroot.

Artikel II houdt verband met een correctie ter implementatie van de dienstenrichtlijn. Aangezien de implementatietermijn van die richtlijn op 28 december 2009 is verstreken, is de urgentie van die aanpassing daarmee gegeven.

Voor artikel III geldt dat de doelgroepen van de Regeling indicatieve reikwijdte Dienstenwet, te weten de dienstverrichters, bevoegde instanties en afnemers van diensten, ten zeerste zijn gebaat bij een snelle correctie en aanvulling van die regeling, die in de praktijk een zeer belangrijke functie vervult bij vragen omtrent de toepasselijkheid van de Dienstenwet.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

De wijziging van artikel 8 is met name bedoeld voor het geval ook de gemachtigde notificaties wil ontvangen.

Onderdeel B

Met dit onderdeel wordt aan bevoegde instanties eveneens de mogelijkheid gegeven om gemachtigden in te schakelen, evenals thans al het geval is voor dienstverrichters.

Onderdeel C

Onder telefoonnummer wordt verstaan een nummer van een telefoontoestel waar een sms naar kan worden gestuurd. Dit zal veelal het nummer van een mobiele telefoon zijn.

Artikel II

De aanpassing van de ministeriële regeling tot vaststelling van het model opzeggingsbrief is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet en bijbehorende Aanpassingswet dienstenrichtlijn met ingang van 28 december 2009.

Artikel III

Met de wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet wordt een aantal artikelen alsnog in de reikwijdte lijst opgenomen of verwijderd indien deze daar abusievelijk in zijn opgenomen.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.