Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2010, 4027Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-4027-001.png Projectbesluit Munnikkenpolder, gemeente Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben op 9 maart 2010 een projectbesluit genomen voor de plaatsing van de Munnikkenmolen in de Munnikkenpolder te Leiderdorp (artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening). Tevens is op 9 maart 2010 de bouwvergunning verleend.

De molen past niet binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1960’. In het (ontwerp)bestemmingsplan ‘W4’ wordt de realisatie van één molen mogelijk gemaakt, deze molen vormt de tweede molen in het gebied.

De gemeenteraad is bevoegd om op grond van artikel 3.10, lid 1 Wro een projectbesluit te nemen, ter vervanging van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft op 20 april 2009 deze bevoegdheid, conform artikel 3.10, lid 4 Wro, gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Inzage

Het vaststellingsbesluit, het projectbesluit en de bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 18 maart 2010 gedurende 6 weken (derhalve tot en met 28 april 2010) ter visie, bij de receptie in het gemeentehuis.

De documenten zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website: www.leiderdorp.nl, onder de rubriek ‘actueel’, onder ‘meer nieuws’, ‘projectbesluit Munnikkenpolder’.

Beroep

Belanghebbenden:

  • die zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht;

  • die bezwaar hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpprojectbesluit;

  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht;

kunnen binnen de hiervoor omschreven termijn beroep instellen tegen het projectbesluit en de bouwvergunning, bij de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.