Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2010, nr. GMT\MVG-2987287, houdende aanwijzing van de Stichting Drogistenfederatie Pharmacon en het Drogisterijcollege van e-beat e-learning als examenbevoegd als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder qqq en rrr van de Geneesmiddelenwet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder qqq en rrr, van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Aan te wijzen als examenbevoegde organisatie de Stichting Drogistenfederatie Pharmacon te Maarsssen alsmede het Drogisterijcollege van e-beat e-learning te Hilversum.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

Naar boven