Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2010, 3625Interne regelingen

Organisatiebesluit AIVD

7 oktober 2009

Nr. 2009-0000503937

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4.4 van het Organisatiebesluit BZK 2008;

Besluit:

ARTIKEL I

Paragraaf 3.6 van het Organisatiebesluit BZK 2008 komt te luiden als volgt:

Artikel 3.43

 • 1. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 2. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft de taken, bedoeld in artikel 6 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

 • 3. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de Eenheid Strategie en Beleid (S&B);

  • b. de Eenheid Kenniscentrum Verbetermanagement & Innovatie (KVI);

  • c. de Eenheid Dienstencentrum (DC);

  • d. de Eenheid Binnenlandse Veiligheid (BV);

  • e. de Eenheid Veiligheidsonderzoeken (VO).

  • f. de Eenheid Inlichtingen Buitenland (IB);

  • g. de Eenheid Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV);

  • h. de Eenheid Regie (ER);

  • i. de Eenheid Trendanalyse & Fenomeenonderzoek (Terra);

  • j. de Eenheid Operationele Expertise & Ondersteuning (OPEX);

  • k. de Eenheid Informatie Management (IM).

Artikel 3.44

 • 1. De Eenheid Strategie en Beleid, de Eenheid Kenniscentrum Verbetermanagement & Innovatie en de Eenheid Dienstencentrum staan onder leiding van het plaatsvervangend hoofd.

 • 2. De Eenheid Strategie en Beleid heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren en ondersteunen van de dienstleiding en het managementteam van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst met betrekking tot de strategische inrichting, de besturing en beheersing van alle hoofdprocessen en met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

  • b. het opstellen en handhaven van strategische kaders en bijbehorend(e) beleid(sregels).

 • 3. De Eenheid Kenniscentrum Verbetermanagement & Innovatie heeft de volgende taken:

  • a. het zorg dragen voor systematische kwaliteitszorg;

  • b. het ontwikkelen en bewaken van het procesmanagement;

  • c. het bevorderen van innovatie.

 • 4. De Eenheid Dienstencentrum heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst op het gebied van administratieve, personele en facilitaire diensten;

  • b. het leveren van dienstbrede, generieke voorzieningen.

Artikel 3.45

 • 1. De Eenheid Binnenlandse Veiligheid en de Eenheid Veiligheidsonderzoeken staan onder leiding van de directeur Binnenlandse Veiligheid.

 • 2. De Eenheid Binnenlandse Veiligheid heeft de volgende taken:

  • a. het verrichten van onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de Staat of andere gewichtige belangen van de Staat aangaande:

   • tegenkrachten bij integratie;

   • terrorisme;

   • politiek (gewelddadig) activisme;

   • ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden;

   • bedreiging internationale rechtsorde;

   • integriteitaantastingen.

  • b. het bevorderen van de beveiliging van onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;

  • c. het bevorderen van de beveiliging van de aangewezen personen, objecten en diensten behorende tot het rijksdomein door het maken van dreigingsinschattingen en -meldingen en risicoanalyses.

 • 3. De Eenheid Veiligheidsonderzoeken heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren bij de aanwijzing van vertrouwensfuncties en het instemmen met de aanwijzing van vertrouwensfuncties;

  • b. het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties vervullen of gaan vervullen bij overheid en bedrijfsleven.

Artikel 3.46

 • 1. De Eenheid Inlichtingen Buitenland en de Eenheid Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging staan onder leiding van de directeur Inlichtingen Buitenland.

 • 2. De Eenheid Inlichtingen Buitenland heeft tot taak het verrichten van onderzoek betreffende andere landen ten aanzien van onderwerpen die op grond van artikel 6, tweede lid, onderdeel d, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 zijn aangewezen.

 • 3. De Eenheid Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen waarvan de beveiliging door het belang van de Staat wordt geboden;

  • b. het fungeren als National Security Authority (NSA), National Communications Security Authority (NCSA), Nationale Distributie Autoriteit (NDA) en Nationale Tempest Autoriteit (NTA).

Artikel 3.47

 • 1. De Eenheid Regie, de Eenheid Trendanalyse & Fenomeenonderzoek en de Eenheid Operationele Expertise & Ondersteuning staan onder leiding van de directeur Operationele ondersteuning.

 • 2. De Eenheid Regie heeft de volgende taken:

  • a. het sturen op resultaat, samenhang en samenwerking in het inlichtingenproces, met als doel het effectief en efficiënt laten verlopen van dat proces;

  • b. de centrale intake van ongerichte informatie voor het inlichtingenproces;

  • c. de centrale planning en afhandeling van rapportages van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst afkomstig uit het inlichtingenproces.

 • 3. De Eenheid Trendanalyse & Fenomeenonderzoek heeft tot taak om fenomenen die vallen binnen de operationele taakvelden van de dienst,maar die de taakgebieden van afzonderlijke eenheden of teams overstijgen, te signaleren, te verklaren en relevante ontwikkelingen en trends tijdig te onderkennen.

 • 4. De Eenheid Operationele Expertise & Ondersteuning heeft de volgende taken:

  • a. het toegankelijk maken en ontsluiten van (digitale) gegevensverzamelingen;

  • b. het procesmatig aansturen en het relatiebeheer betreffende instanties als genoemd in artikel 60 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;

  • c. het leveren van bijzondere operationele informatie en diensten;

  • d. het verzorgen van de relaties met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Artikel 3.48

 • 1. De Eenheid Informatie Management staan onder leiding van de directeur Informatie Management.

 • 2. De Eenheid Informatie Management heeft de volgende taken:

  • a. het bepalen van de strategie en de inrichting van de informatiestromen en -verwerkingsfuncties;

  • b. het zorg dragen voor de continuïteit en de betrouwbaarheid van de informatiesystemen;

  • c. de ontwikkeling van informatiesystemen en innovatie van de informatiehuishouding.

ARTIKEL II

Het Besluit organisatorische inrichting Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Organisatiebesluit AIVD) wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 juni 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst.

TOELICHTING

In paragraaf 3.6 van het Organisatiebesluit BZK 2008 worden de taken en de organisatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschreven. Na afronding van een omvangrijk reorganisatietraject binnen de AIVD diende deze paragraaf gewijzigd te worden. In dit wijzigingsbesluit wordt de nieuwe organisatiestructuur van de AIVD vastgelegd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst.