Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2010, 3597Overig

stcrt-2010-3597-001.png Aanwijsbesluit toezichthouder Gemeente Hattem

De eenheidsmanager Publiek & Service van de gemeente Hattem:

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

Gelet op het besluit ‘Regeling mandaat en productverantwoordelijkheid Gemeente Hattem 2009’ d.d. 24 november 2009;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit :

I

aan te wijzen

als toezichthouder als bedoeld in artikel 18.4 lid 3 van de Wet milieubeheer:

  • dhr. W.A. Kloosterman, werkende bij het Expertise Centrum Zwolle.

II

Eerdere besluiten van het college tot aanwijzing bovengenoemde persoon tot toezichthouder onder welke benaming dan ook komen te vervallen.

III

Dit besluit treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking.

Hattem, 10 maart 2010

namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

Eenheidsmanager Publiek & Service.