Bekendmaking ontheffing verbodsbepalingen Faunabeheereenheid Drenthe

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij op grond van artikel 68 van de Flora- en Faunawet hebben besloten ontheffing van de verbodsbepalingen in de artikelen 9 en 72, vijfde lid, van de wet te verlenen aan:

  • de Faunabeheereenheid Drenthe voor het doden van reeën met behulp van het geweer in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, ter voorkoming van schade aan gewassen, vee, bossen en bedrijfsmatige visserij en wateren, ter voorkoming van schade aan flora en fauna en in het belang van het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren, zulks met inachtneming van het Besluit Beheer en Schadebestrijding Dieren. De ontheffing geldt voor de periode van 1 maart 2010 tot en met 3  maart 2015.

De ontheffing en de bijbehorende stukken liggen van 5 maart tot en met 16 april 2010 als volgt ter inzage:

  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen bij de Stafgroep Communicatie, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur (ontheffing en bijbehorende stukken).

Tot en met 16 april 2010 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen.

Naar boven