Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2010, 2889Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 9 februari 2010, nr. 3517077, houdende wijziging van de Regeling publieksvoorlichting voor derden

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 onderdeel c. komt te luiden:

c. DPC:

Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken.

ARTIKEL II

In artikel 1 onderdeel d. wordt ‘RVD (DPC)’ vervangen door: DPC.

ARTIKEL III

In artikel 3 wordt ‘RVD/DPC’ vervangen door: DPC.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 april 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De Minister-President

, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.