Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OsdorpStaatscourant 2010, 2625Overig

stcrt-2010-2625-001.png Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Meer en Oever’

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Osdorp maakt, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Meer en Oever’ ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen.

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Meer en Oever’ wordt begrensd door:

  • de Osdorpergracht aan de zuidkant;

  • de rijwegen Geer Ban en Remijden aan de westkant;

  • de Ookmeerweg en de President Allendelaan aan de noordkant;

  • het (water langs het) Oeverpad aan de oostkant, gelijklopend met de stadsdeelgrens.

Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Meer en Oever’ is de ouderdom van het geldende bestemmingsplan ‘Noordoosthoek Osdorp’, dat is vastgesteld in 1989.

In het kader van de stedelijke vernieuwing zijn de afgelopen jaren op basis van vrijstellingen ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een groot aantal woningen gerealiseerd. In het bestemmingsplan ‘Meer en Oever’ is de huidige situatie in kaart gebracht. De doelstelling van het bestemmingsplan ‘Meer en Oever’ is het, door middel van het vastleggen van de bestaande situatie, vormen van een actueel beheerskader.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken van 25 februari tot en met 8 april 2010 ter inzage in:

  • het stadsdeelkantoor Osdorp (Osdorpplein 1000) maandag t/m vrijdag tussen 09.00–17.00 uur bij de receptie;

  • het dorpshuis van de Dorpsraad Sloten- Oud Osdorp (Nieuwe Akerweg 14), maandag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, woensdag van 09.00 tot 15.00 uur, dinsdag en vrijdag gesloten, telefoon: 020 617 4511;

  • de bibliotheek Osdorp (Osdorpplein 16), maandag van 14.00 tot 20.00 uur, dinsdag gesloten, woensdag van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag van 14.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten, telefoon 020 610 7454.

Tevens wordt het bestemmingsplan via elektronische weg beschikbaar gesteld op: ‘www.ruimtelijkeplannen.nl‘.

Tijdens bovengenoemde periode kan een ieder mondeling, schriftelijk of digitaal (e-mail: post@osdorp.amsterdam.nl) zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen kunnen worden gericht aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Osdorp, ter attentie van mw. P.E. Brouwer-Stam, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam, onder vermelding van naam, adresgegevens en het onderwerp: ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Meer en Oever’.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mw. P.E. Brouwer-Stam, behandelend ambtenaar, telefoonnummer 020 518 0499.

Amsterdam, 24 februari 2010