Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2010, 2376Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-2376-001.png (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan ‘Schoolstraat 26a−28 Mill’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 4 februari 2010 het bestemmingsplan ‘Schoolstraat 26a−28 Mill’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is gericht op de uitbreiding van de bestaande meubelwinkel en op de uitbreiding van het bestaande tankstation met vier wasboxen.

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 19 februari 2010 tot en met 1 april 2010 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen op grond van artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende de inzagetermijn bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Bedenkingen kunnen worden ingebracht door degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Tevens kan eenieder bedenkingen inbrengen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan.

Bedenkingen kunnen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant naar voren worden gebracht. Schriftelijke bedenkingen dient men te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Mill, 17 februari 2010

Burgemeester en wethouders van Mill en St. Hubert.