Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2010, 21363Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2010, nr. IVV/FB/2010/24136, tot wijziging van bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 januari 2011

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, tiende en elfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, en 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 7, vierde en vijfde lid, van het Inkomensbesluit IOAW en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

Besluit:

ARTIKEL I

De bedragen, genoemd in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers worden als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onder a, wordt ‘€ 652,19’ vervangen door: € 656,93.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 1.173,93’ vervangen door: € 1.182,47; ‘€ 913,06’ vervangen door: € 919,70; ‘€ 750,29’ vervangen door: € 756,34 en ‘€ 658,85’ vervangen door: € 663,36.

3. In het vijfde lid wordt ‘€ 1.141,05’ vervangen door: € 1.148,84; ‘€ 855,31’ vervangen door: € 861,30; ‘€ 633,92’ vervangen door: € 638,24 en ‘€ 348,18’ vervangen door: € 350,70.

ARTIKEL II

De bedragen genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 19.792,00’ vervangen door: € 20.405,00.

2. In het tweede lid, onder 3°, wordt ‘€ 20.937,00’ telkens vervangen door: € 21.178,00.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 652,19’ vervangen door: € 656,93; ‘€ 1.173,93’ vervangen door: € 1.182,47 en ‘€ 913,06’ vervangen door: € 919,70.

B

In artikel 8, tweede lid, wordt ‘€ 120.408,00’ vervangen door: € 122.094,00.

ARTIKEL III

De bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW, worden als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘€ 291,04’ vervangen door: € 294,76.

B

In artikel 7, tweede lid, onderdeel h, wordt ‘€ 2.239,00’ vervangen door: € 2.253,00.

ARTIKEL IV

In artikel 5, eerste lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz wordt ‘€ 114.982,00’ telkens vervangen door: € 115.200,00.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2010

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.

TOELICHTING

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn. De genoemde bedragen dienen te worden aangepast met ingang van de dag waarop het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon wijzigen.

Aangezien met ingang van 1 januari 2011 het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon veranderen dienen de in de IOAW en de IOAZ genoemde netto bedragen eveneens te worden aangepast. Deze regeling strekt daartoe. Ook de bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW en de Regeling vermogenswaardering Ioaz worden gewijzigd aan de hand van de ontwikkeling van het netto minimumloon. Overigens is de planning dat met ingang van 1 januari 2011 het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen (hierna: het nieuwe Inkomensbesluit) in werking treedt. Dit nieuwe Inkomensbesluit voegt de inkomensbesluiten samen die betrekking hebben op de volksverzekeringen en op de IOAW en de IOAZ. Bij het nieuwe Inkomensbesluit is tevens geregeld dat het Inkomensbesluit IOAW wordt ingetrokken. In deze regeling wordt het Inkomensbesluit IOAW nog wel gewijzigd, dit omdat er een mogelijkheid bestaat dat het nieuwe Inkomensbesluit niet met ingang van 1 januari 2011 in werking treedt (en het Inkomensbesluit IOAW dus ook niet wordt ingetrokken). Indien het nieuwe Inkomensbesluit wel in werking treedt per die datum, vinden de genoemde wijzigingen in het Inkomensbesluit IOAW geen toepassing.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom.