Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2010, 21244Interne regelingen

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2010, nr. BO/BA/2010/23625, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van Staatssecretaris;

Mede gelet op het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2010, nr. 10.002856 (Stcrt. 16537) waarbij de heer drs. P. de Krom met ingang van 14 oktober 2010 benoemd is tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Enig artikel

Staatssecretaris de heer drs. P. de Krom is, binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende het regionaal arbeidsmarktbeleid, werknemersverzekeringen (WIA, WAO, WAZ, TW, IOW), arbeidstoeleiding en re-integratie gemeenten, ketenaanpak SUWI, bijstandsbeleid, ESF, armoede en schuldhulpverlening, volksverzekeringen (exclusief AOW), Wajong/WSW, arbeidsomstandigheden en inspectie, gelijke behandeling/discriminatie, internationale aangelegenheden voor zover het de portefeuille betreft, overleg VNG, handhaving in relatie tot het handhavingsprogramma en fraudebestrijding voortvloeiend uit de portefeuille.

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp.