Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2010, 21055Ruimtelijke plannen

‘De Roting’ te Wanroij

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis maken bekend dat zij op 14 december 2010 op grond van artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit gewijzigd hebben vastgesteld voor de locatie ‘De Roting’ te Wanroij.

Het projectbesluit maakt de bouw mogelijk van 22 woningen en de aanleg van de daarvoor benodigde infrastructuur.

Het projectbesluit met de daarbij behorende relevante stukken ligt met ingang van 24 december 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage.

Voorts is het projectbesluit in te zien op internet, via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.sintanthonis.nl.

Omdat tegen het ontwerp van het projectbesluit in het kader van de voorbereidingsprocedure geen zienswijzen kenbaar zijn gemaakt, kan tegen de vaststelling van het projectbesluit alleen beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze hebben ingediend,

  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die bij de vaststelling van het projectbesluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet binnen de bovengenoemde termijn worden ingediend bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch (sector Bestuursrecht), Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: de naam en adres van indiener, dagtekening, omschrijving van besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het voor de beroepsgerechtigde tevens mogelijk om voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Een dergelijk verzoek kan alleen worden ingediend als er ook een beroepschrift is ingediend en daarover nog geen uitspraak is gedaan. Wordt een dergelijk verzoek buiten de beroepstermijn ingediend, schort dit de werking van het besluit niet op en treedt het besluit na de beroepstermijn in werking.

Sint Anthonis, 22 december 2010