Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 december 2010, nr. 5680252/10, houdende wijziging van het tarief voor de afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften wordt ‘€ 6,61’ vervangen door: € 6,83

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2010

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet, is de gerechtsdeurwaarder verplicht in de daar omschreven gevallen tegen betaling van de bij ministeriële regeling vast te stellen kosten expedities of uittreksels af te geven van de tot zijn register behorende stukken. Die kosten zijn door de Minister van Justitie in artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften (Staatscourant 2002, 226) vastgesteld op € 5,82. Nadien is laatstgenoemde regeling steeds aangepast, laatstelijk met de Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 30 november 2009 houdende wijziging van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken (Staatscourant 2009, 18790).

Voor aanpassing van het tarief wordt aangesloten bij de indexeringsformule van artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Staatsblad 2001, 325). Op basis daarvan is de indexeringsfactor voor het jaar 2011 vastgesteld op 3,275%.

De onderhavige regeling voorziet in de indexering en wijzigt met ingang van 1 januari 2011 het bedrag van € 6,61 in € 6,83.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

Naar boven