Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 22 december 2010, nr. 5679596/10, houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006, de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 en de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op artikel 3, derde lid en 14 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1, onder b en h, artikel 2, tweede tot en met vijfde lid, artikel 3, eerste en vierde lid, artikel 4, eerste lid, artikel 7, eerste lid, onder a en c, artikel 11, eerste en derde tot en met vijfde lid, artikel 12, artikel 13, tweede lid, artikel 14, vijfde en achtste lid, artikel 17, derde en zesde lid, artikel 18, eerste en tweede lid, artikel 20, eerste tot en met derde lid en artikel 21 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 wordt ‘orgaan’ telkenmale vervangen door: COA.

ARTIKEL II

In artikel 1, onder c, artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, artikel 3, eerste lid, onder b, artikel 9, tweede tot en met zesde lid en artikel 10, tweede en derde lid, van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen wordt ‘orgaan’ telkenmale vervangen door: COA.

ARTIKEL III

De Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt te luiden:

  • 1. De Minister voor Immigratie en Asiel (hierna: de Minister), het bestuur en de raad van toezicht van het COA verstrekken elkaar onverwijld de inlichtingen zoals beschreven in bijlage deel B.

B

Artikel 2 komt te luiden:

  • 2. De Minister, het bestuur en de raad van toezicht van het COA verstrekken elkaar, op een daartoe strekkend verzoek, onverwijld inlichtingen die van belang zijn voor de uitvoering van hun taken, doch waarin de in artikel 1 genoemde bijlage niet voorziet.

C

In artikel 3 wordt ‘De Minister en het bestuur’ vervangen door: ‘De Minister, het bestuur en de raad van toezicht’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 20 mei 2010, Stb. 2010, 203, tot wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2010

De Minister voor Immigratie en Asiel a.i.,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

Bij wet van 20 mei 2010 (Stb. 2010, 203) tot wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: wet COA) in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van toepassing verklaard op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA). Dit noodzaakt tot aanpassing van onderdelen van de Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005 en van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen. Vanwege de samenhang met vorengenoemde wijziging van de Wet COA is ten aanzien van het tijdstip van inwerkingtreding van onderhavige regeling aangesloten bij de inwerkingtreding van die wetswijziging.

Artikel I en Artikel II

In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers is de term ‘het orgaan’ ter aanduiding van het COA vervangen. De artikelen 1 tot en met 4, 7, 11 tot en met 14, 17, 18, 20 en 21 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005 en de artikelen 1 tot en met 3, 9 en 10 van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen zijn hieraan aangepast.

Artikel III

Op grond van artikel 20, eerste lid, van de Kaderwet verstrekt het zelfstandige bestuursorgaan de Minister desgevraagd alle voor de uitoefening van diens taak benodigde inlichtingen en kan de Minister van het zelfstandige bestuursorgaan zakelijke gegevens en bescheiden vorderen, indien dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is. Artikel 14 van de Wet COA, dat de gegevensuitwisseling tussen de Minister en het COA regelt, bevat aanvullingen op de regeling van gegevensuitwisseling tussen Minister en zelfstandige bestuursorgaan in artikel 20 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Naast gegevensverstrekking door het COA aan de Minister is tevens sprake van gegevensverstrekking door de Minister aan het COA. Op grond van artikel 2 van het Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005 doet de Minister het COA immers onder meer jaarlijks ramingen toekomen aan het COA.

De Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 is gebaseerd op het tweede lid van artikel 14 van de Wet COA. De in artikel 14, tweede lid, van de Wet COA neergelegde bevoegdheid is beperkt tot door of aan de Minister te verstrekken gegevens. Hoewel ook sprake kan zijn van gegevensuitwisseling tussen het bestuur en de raad van toezicht van het COA heeft de Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 geen betrekking op die gegevensuitwisseling.

Onderhavige wijziging van artikelen 1 tot en met 3 van de Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 houdt verband met de aanpassing van artikel 14 van de Wet COA en de aanpassing van de interne structuur van het COA, waaronder de instelling van een raad van toezicht. In genoemde onderdelen wordt de raad van toezicht van het COA naast het bestuur genoemd in verband met het verstrekken van inlichten door of aan de Minister.

De Minister voor Immigratie en Asiel a.i.,

J.P.H. Donner.

Naar boven