Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2010, 20830Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2010, nr. 170939, houdende verlening van mandaat aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de instemming, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

De directeur en plaatsvervangend directeur, het hoofd van de kolom Zorgregisters en het hoofd van het cluster Registers van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. besluiten inzake de toelating tot de uitoefening van de diergeneeskunde in volle omvang als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;

  • b. de registratie, bedoeld in artikel 3, van de Regeling register WUD 1990;

  • c. besluiten inzake de toelating tot de uitoefening van de diergeneeskunde in beperkte omvang als bedoeld in de artikelen 2, 6, 9,12, 13 en 13a van het Besluit paraveterinairen;

  • d. de registratie, bedoeld in artikel 20, van de Regeling paraveterinairen.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 juli 2010, met dien verstande dat voor de periode van 1 juli 2010 tot 14 oktober 2010 de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt gelezen als de bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3

Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de kolom Zorgregisters is het hoofd van de kolom Indentiteitsbeheer in de Zorg, respectievelijk het hoofd van de kolom Beoordelen en Verstrekken, respectievelijk het hoofd van de kolom Services, respectievelijk het hoofd van de kolom Ontwikkeling bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV CIBG.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2010

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.