Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2010, 20421Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 december 2010, nr. 169498, houdende goedkeuring van een Hygiënecode vleeskalveren

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en artikel 18, eerste lid, van de Regeling diervoeders 2010,

Besluit:

Enig artikel

De Hygiënecode vleeskalveren, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd als nationale gids voor goede praktijken als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en in artikel 18, eerste lid, van de Regeling Diervoeders 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Voedsel en Waren Autoriteit.

Den Haag, 7 december 2010

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker.

Een belanghebbende kan, binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit, tegen dit besluit of een onderdeel daarvan een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DR Recht en Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot de goedkeuring van de hygiënecode vleeskalveren als Gids voor de goede praktijken in de zin van artikel 4 van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en van artikel 18 van de Regeling diervoeders 2010.

De goedkeuring van een gids betekent een akkoord met de in de gids opgenomen handelwijze betreffende de bepalingen van de hygiëneverordening, Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne en de diervoederhygiëneverordening, Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne, maar de gids treedt daarmee niet in plaats van de verordeningen. Voor de toezichthouders blijven de verordeningen het uitgangspunt, maar ook voor hen is de gids een leidraad waarmee zij efficiënter en effectiever toezicht kan houden op rundveebedrijven.

In de praktijk wordt in plaats van de term ‘gids voor goede praktijk’ overigens de term ‘hygiënecode’ gehanteerd. Op deze wijze wordt aangesloten bij de praktijk voor de levensmiddelen.

De hygiënecode vleeskalveren is ter goedkeuring voorgelegd door het Productschap Vee en Vlees. De hygiënecode is door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) beoordeeld. De VWA heeft een positief advies over de inhoud van de gids uitgebracht.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker.