Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2010, 20394Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap van 7 december 2010, nr. BVE/257481, tot wijziging van de Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010, de Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 en de Kaderregeling technocentra 2006 tot en met 2010 in verband met verlenging van de werkingsduur met een jaar van eerstgenoemde twee regelingen en het intrekken van laatstgenoemde regeling

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 2.2.3, derde lid, 2.4.3, 2.5.4, tweede lid, 2.5.10 juncto 2.5.4, tweede lid, 2.7, 12.3.8, tweede lid en 12.3.9, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel f, komt als volgt te luiden:

f. procesmanagement:

het gemeenschappelijk procesmanagement herontwerp kwalificatiestructuur/MBO, bedoeld in artikel 1 onderdeel i van de Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2010–2011.

B

In artikel 7, vierde lid, wordt ‘in de jaren 2007 tot en met 2010’ vervangen door: in de jaren 2007 tot en met 2011.

C

In artikel 8 wordt ‘voor de periode van 2008 tot en met 2010’ vervangen door: voor de periode van 2008 tot en met 2011.

D

In artikel 10, tweede lid, wordt ‘in de jaren 2007 tot en met 2010’ vervangen door: in de jaren 2007 tot en met 2011.

E

In artikel 12, tweede lid, wordt ‘1 januari 2012’ vervangen door: 1 januari 2013.

F

In artikel 13 wordt ‘2011’ vervangen door: 2012.

G

In artikel 14, tweede lid, wordt ‘1 februari 2012’ vervangen door: 1 februari 2013.

ARTIKEL II

De Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, vierde lid, wordt ‘2011’ vervangen door: 2012.

B

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 Hoogte van het budget:

Voor het jaar 2011 is voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding op grond van deze regeling beschikbaar:

  • a. voor instellingen, uitgezonderd AOC’s: € 42.978.000;

  • b. voor AOC’s: € 4.845.000.

C

Aan artikel 8 wordt na het derde lid een nieuw lid toegevoegd, luidend:

  • 4. De betaling van de aanvullende vergoeding voor het jaar 2011 vindt plaats uiterlijk in het tweede kwartaal van dat jaar.

D

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘1 januari 2012’ vervangen door: 1 januari 2013.

E

In artikel 13, tweede lid, wordt ‘1 januari 2013’ vervangen door: 1 januari 2014.

ARTIKEL III

1. De Kaderregeling technocentra 2006 tot en met 2010 wordt ingetrokken.

2. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regeling, genoemd in het eerste lid, plaats.

3. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regeling, genoemd in het eerste lid, blijven in stand.

ARTIKEL IV

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel III.

  • 2. Artikel III treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

TOELICHTING

Artikel I: Regeling stagebox beroepsonderwijs

De Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010 strekt ertoe te bevorderen dat elke deelnemer beschikt over een geschikte stageplaats dan wel simulatieplaats met voldoende begeleiding naar en op die stage- of simulatieplaats. De aanvullende vergoeding dient door mbo-instellingen, kenniscentra en Colo te worden aangewend ter realisatie van extra stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers en te komen tot een intensieve stagebegeleiding van deze deelnemers.

Vanwege de te verwachten voortduring van de slechte economische situatie wordt ook voor 2011 een aanvullende vergoeding nodig geacht om het aantal stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers – met bijbehorende intensieve begeleiding – voldoende op niveau te houden. Het uitgangspunt daarbij blijft dat simulatieplaatsen in principe alleen zijn bedoeld als opstap naar een (echte) stageplaats. De regeling wordt eenmalig met één jaar verlengd.

Artikel II: Regeling innovatiebox beroepsonderwijs

De Regeling innovatiebox beroepsonderwijs heeft de bedoeling om onderwijsinstellingen samen met relevante partijen in de regio innovatiedoelstellingen te laten verwezenlijken, gericht op de kwaliteiteitsverbetering van het beroepsonderwijs en passend binnen de thema’s van de innovatieagenda in het middelbaar beroepsonderwijs, te weten:

  • Bevordering van competentiegericht beroepsonderwijs;

  • Verbetering van de programmatische aansluiting in de beroepskolom (van vmbo t/m hbo);

  • Het meer betrekken van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs;

  • Bevordering van ondernemerschap.

Het overgrote deel van de middelen is de laatste jaren ingezet voor de transitie van het eindtermgerichte naar het competentiegerichte middelbaar beroepsonderwijs. Instellingen hebben dankzij de middelen sneller een hogere kwaliteit van hun competentiegerichte onderwijs weten te realiseren. Daar het wetsvoorstel competentiegerichte kwalificatiestructuur nog niet in werking is getreden en onderwijsinstellingen met het oog op inwerkingtreding hiervan nog bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden, wordt de Regeling innovatiebox beroeponderwijs evenals de Regeling stagebox beroepsonderwijs eenmalig met één jaar verlengd.

Gevolgen voor de administratieve lasten

Bij de voorbereiding van deze regeling is nagegaan of sprake is van administratieve lasten voor instellingen. Daarbij is de regeling intern ter beoordeling voorgelegd voor toetsing op administratieve lasten. OCW voorziet dat aan dit voorstel geen structurele of eenmalige administratieve lasten zijn verbonden, omdat het gaat om technische aanpassingen zonder gevolgen voor de administratieve lasten en de bestaande informatieverplichtingen dus niet wijzigen.

Artikel III: Kaderregeling technocentra

Volgens artikel 13 van de oorspronkelijke Kaderregeling technocentra (Uitleg Gele katern nr. 19 van 8 september 1999) ving de subsidieperiode aan bij de inwerkingtreding van die regeling ( dat wil zeggen op 10 september 1999). De subsidieperiode omvatte de boekjaren tot en met 2010. Deze subsidieperiode is op 1 januari aanstaande afgelopen. Dat wil zeggen dat de subsidiëring van de technocentra zal worden beëindigd. De technocentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.