Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2010, 20283Centraal Stembureau

Verkiezing Provinciale Staten 2011 registratie politieke groepering

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel G2, vijfde lid van de Kieswet;

Dat op 6 december 2010 is besloten de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant:

Politieke Groepering: Brabant Nu

Aanduiding: Brabant Nu

Politieke groepering: Nieuwe Democraten

Aanduiding: Nieuwe Democraten

Verkorte naam: ND

De aandacht wordt er op gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, eerste lid onder A van de kieswet, uiterlijk de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden in het stadskantoor verstrekt door de afdeling Burgerzaken, Wolvenhoek 1 te ‘s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch, 6 december 2010

De plv voorzitter van het centraal stembureau voornoemd,

J. Poelstra.