Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2010, 20244Vergunningen

Besluit Milieueffectrapportage 1994

Het college maakt bekend dat J. van den Bosch, gevestigd aan de Eerste Hoefsteeg 9, 5249 PS Rosmalen, voornemens is een aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning voor het veranderen en uitbreiden van een bestaande agrarische inrichting (gesloten varkensbedrijf: gespeende biggen, zeugen en vleesvarkens) op het perceel aan de Eerste Hoefsteeg 9 in Rosmalen. Er wordt een nieuwe stal aangevraagd voor het houden van 2970 vleesvarkens op een chemisch luchtwassysteem met 95% ammoniakreductie. Door deze uitbreiding ontstaat daar een bedrijf voor het houden van 4813 vleesvarkens, 185 guste en dragende, 52 kraamzeugen, 2 beren en 780 gespeende biggen.

Artikel 7.2 van de Wet milieubeheer bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur (amvb) activiteiten, in samenhang met door bestuursorganen te nemen besluiten (vergunningen e.d.), kunnen worden aangewezen waarvoor een milieueffectrapportage (verder afgekort Mer) moet worden gemaakt. De in artikel 7.2 bedoelde amvb is het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Stb. 540) zoals nadien gewijzigd, hierna te noemen het Besluit Mer. In categorie 14 sub. 3 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit Mer is een Mer-beoordelingsplicht voorgeschreven voor een activiteit zoals hierboven is bedoeld.

Dit betekent, dat het college een beslissing moet nemen of, bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, een milieueffectrapport moet worden gemaakt vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan de belangrijke gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben, gezien:

  • de kenmerken van de activiteit;

  • de plaats waar de activiteit wordt verricht;

  • de samenhang met andere activiteiten ter plaatse;

  • de kenmerken van die gevolgen.

Na zorgvuldige afweging van alle hiervoor genoemde aspecten heeft het college op 7 december 2010 besloten dat hier geen sprake is van bijzondere omstandigheden en dat hiervoor geen milieueffectrapport hoeft worden gemaakt. Dit besluit ligt vanaf 20 december 2010 zes weken ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor. Na een telefonische afspraak met P. Kerste van de afdeling Milieu kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen, tel. (073) 615 56 62.

Omdat dit besluit een voorbereidingsbesluit is in de zin van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht, is het niet mogelijk bezwaar of beroep in te dienen tegen dit besluit. Bezwaren moeten kenbaar worden gemaakt tijdens de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 17 december 2010