Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2010, 20Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-20-001.png Projectbesluit bouwplan Torenlaan 64a in Laren

Burgemeester en wethouders van Laren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend het projectbesluit met betrekking tot de geheel nieuw op te richten woonbebouwing aan de Torenlaan 64a te Laren te hebben vastgesteld. Het projectbesluit is vastgesteld voor het bouwplan ‘Bouw van een landhuis’ dat wegens strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan ‘De Kolonie’ voor wat betreft de maximale bouwhoogte in beginsel niet mogelijk is.

Het projectbesluit met bijbehorende documentatie liggen ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen met ingang van maandag 4 januari 2010 gedurende een periode van zes weken. U kunt bij de Balie Bouwen en Vergunningen terecht van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op maandag ook van 13.30 tot 15.30 uur, ten kantore van de BEL Combinatie (Zuiderssingel 5, 3755 AZ in Eemnes). De stukken zijn tevens via de website www.laren.nl te raadplegen.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden, die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpprojectbesluit hebben ingediend, beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener; de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, te worden overgelegd.

In spoedeisende gevallen is het tevens mogelijk om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.