Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2010, 19876Ruimtelijke plannen

Voorbereidingsbesluit Sloterdijk III en IV

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 17 november 2010, nummer 2010/469 besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied dat ongeveer wordt begrensd door de gemeentegrens met Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan de westzijde, aan de noordzijde door de grens van het bestemmingplangebied Amerikahaven e.o., aan de oostzijde door die van het bestemmingsplangebied Westhaven e.o. en aan de zuidzijde door de kruin van de hoogwaterkering nabij Daveren.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 16 december 2010 en geldt voor een periode van één jaar.

Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 16 december 2010 gedurende een termijn van zes weken op het volgende adres:

  • Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar via www.amsterdam.nl/ruimtelijkeplannen

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Amsterdam, 15 december 2010

Burgemeester en wethouders,

H. de Jong,

secretaris.

E.E. van der Laan,

burgemeester.