Regeling overlegprocedure bij reorganisaties

12 november 2010

Nr. BS/2010036140

Afdeling Personeelsbeleid en Rechtspositie

De Minister van Defensie,

Gelet op het Besluit georganiseerd overleg sector Defensie en het Besluit medezeggenschap Defensie 2008;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling overlegprocedure bij reorganisaties wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, wordt de zinsnede ‘de artikelen 3, 4 of 5, eerste lid, van het Besluit medezeggenschap defensie’ vervangen door: de artikelen 3, 4, 5, 6 of 7 van het Besluit medezeggenschap Defensie 2008.

B

Artikel 2, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Het eerste lid geldt ook ten aanzien van de sectorcommissie Defensie als aan de reorganisatie algemene personele aspecten zijn verbonden die betrekking hebben op militaire ambtenaren of ambtenaren van het ministerie van Defensie.

C

In artikel 3, eerste lid, wordt de zinsnede ‘aan de op grond van artikel 2, tweede lid, betrokken commissie van georganiseerd overleg’ vervangen door: aan de sectorcommissie Defensie, genoemd in artikel 2, tweede lid.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 4, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. Het overleg met de sectorcommissie Defensie richt zich op het bij de reorganisatie gehanteerde bijzondere arbeidsvoorwaardelijke instrumentarium en op de personele effecten van de reorganisatie voor zover deze raken aan het algemene personeelsbeleid voor de militaire ambtenaren en ambtenaren van het ministerie van Defensie.

2. In onderdeel b wordt ‘artikel 22, tweede lid, van het Besluit medezeggenschap defensie’ vervangen door: artikel 25, tweede lid, van het Besluit medezeggenschap Defensie 2008.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 juli 2010.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties (MP 32 101 reg. nr. 250), waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Defensie,

J.S.J. Hillen.

Naar boven