Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2010, 19276Interne regelingen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 november 2010, nr. CO/FJC/253041, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 met betrekking tot onder meer de verlening van ondermandaat bij personele aangelegenheden

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel k, wordt ‘ministerie’ vervangen door: Ministerie.

B

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘dienst’ vervangen door: Dienst.

C

Artikel 9, vijfde lid, komt als volgt te luiden:

  • 5. Het verlenen van ondermandaat ten aanzien van de in lid 1 en lid 2 bedoelde bevoegdheden is, indien deze betrekking hebben op personele aangelegenheden, niet mogelijk.

D

In artikel 12, eerste lid, onder e, komt, onder vernummering van het vierde en het vijfde onderdeel tot respectievelijk het derde en vierde onderdeel, onderdeel 3 te vervallen.

E

Het opschrift van artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14. Voorbehouden aan de directeur-generaal DUO en de directeur CO

F

In artikel 14, eerste lid, komt onderdeel c te vervallen en worden de onderdelen d en e geletterd tot c en d.

G

Hoofdstuk 1 van de bijlage komt als volgt te luiden:

HOOFDSTUK 1. BEWINDSPERSONEN VAN HET MINISTERIE

De bewindspersonen van het Ministerie zijn:

  • minister, mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

  • staatssecretaris, de heer drs. H. Zijlstra.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug voor wat betreft artikel I onderdeel C tot en met 28 juni 2010 en voor wat betreft artikel I onderdeel G tot en met 14 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

TOELICHTING

Per 28 juni 2010 maakt OCW gebruik van de dienstverlening van P-direkt. Besloten is dat direct-leidinggevenden via het P-direktportaal personele aangelegenheden zelf afhandelen. Hieronder wordt ook begrepen de beloningsbesluiten. Met deze wijziging komen de voorbehouden aan de SG, de directeur-generaal DUO en de directeur CO ten aanzien van enkele beloningsbesluiten alsnog te vervallen. Alle beloningen zullen door de direct-leidinggevenden worden toegekend door gebruikmaking van P-direkt volgens een door de minister vast te stellen beleid.

Bij besluit van 23 juni 2010, nr. CO/FJC/218886, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (gepubliceerd in Stcrt. 2010, 10232, van 30 juni 2010) is abusievelijk in artikel 9 lid 5 een algemeen verbod voor ondermandaat opgenomen. Doel van de wijziging was slechts de bevoegdheden met betrekking tot personele aangelegenheden uit te sluiten voor ondermandaat. Dit wordt in deze wijzigingsregeling hersteld.

Bij deze wijziging wordt verder een aantal taalkundige verschrijvingen hersteld.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 28 juni 2010. Daarmee wordt afgeweken van de vaste inwerkingtredingdata en minimum invoeringstermijn. De reden dat afgeweken wordt van vaste inwerkingtredingdata en minimum invoeringstermijn is dat anders mogelijkerwijs op grond van de ondermandaatregeling van onder meer de directeur van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) handelingen zijn verricht zonder mandaat hiervoor. Met de wijziging van deze regeling wordt dit rechtgezet zodat niet achteraf door de directeur de handelingen alsnog bekrachtigd dienen te worden. De overige wijzigingen zijn te kwalificeren als reparatiewetgeving waarop de Vaste Verander Momenten niet van toepassing zijn.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.