Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2010, 1927Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-1927-001.png Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan ‘Eulderinkweg 22’

Voor het perceel Eulderinkweg 22 is het bestemmingsplan Eulderinkweg 22 ontworpen.

Het gebied waarop het bestemmingsplan Eulderinkweg 22 betrekking heeft, is gelegen in het stadsdeel West, in het noordelijke deel van de Usseler Es, en het plangebied maakt op dit moment deel uit van het buitengebied van Enschede.

In samenwerking met de JP van den Bentstichting wil Holtdijk B.V. op de locatie Het Eulderink, gelegen aan de Eulderinkweg 22 te Enschede, een zorgboerderij realiseren voor mensen met een (lichte) verstandelijke en/of meervoudige beperking. De JP van den Bentstichting is op zoek naar uitbreiding van huisvesting voor haar cliënten. Er is behoefte aan een buitenlocatie. Deze huisvesting is op bovengenoemde locatie gevonden. Het bestemmingsplan beoogt voor het plangebied Eulderinkweg 22 een bestemming te geven die overeenkomt met het gewenste toekomstige gebruik als maatschappelijke voorziening in de vorm van een zorgboerderij.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-vaststellingsbesluit liggen met de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage van 11 februari 2010 tot en met 24 maart 2010 in de centrale hal van het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede.

Het stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Wilt u een nadere toelichting op het plan, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice. Openingstijden: maandag alleen op afspraak van 11:00−16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag vrije inloop en op afspraak van 08.30−12.00 uur. Donderdagavond vrije inloop van 17.00−19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 053-4818181).

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.20083429-0002

dan wel worden gedownload via de webpagina:

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.20083429-0002.

Gedurende de voornoemde termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan naar voren brengen.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eulderinkweg 22 BWT nummer 20083429’. Indien u mondeling uw zienswijze ten aanzien van dit plan naar voren wenst te brengen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Enschede, telefoon 053-4815325.