Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2010, 18962Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2010, nr. WJZ/10167321, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL betreffende goedkeuringen Kernenergiewet 2010 (Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Agentschap NL;

Besluiten:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend om goedkeuringen te verlenen krachtens de artikelen 21, tweede lid, onder d, 23, derde lid, onder c en 26, eerste lid, onder a, van het Besluit stralingsbescherming, voor typen ioniserende straling uitzendende toestellen en ingekapselde bronnen.

Artikel 2

  • 1. Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

  • 2. Aan de algemeen directeur Agentschap NL wordt tevens machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die door de algemeen directeur Agentschap NL is genomen.

Artikel 3

De algemeen directeur Agentschap NL kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Het krachtens mandaat en machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

De Regeling mandaat en machtiging vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen Kernenergiewet 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 november 2010.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2010

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per adres van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, ALP X/050, 2500 EC ’s-Gravenhage.