Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 18902Ruimtelijke plannen

Terinzagelegging vastgesteld Inpassingsplan Deltanatuur Polder Zuidoord Bernisse

Terinzagelegging

Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht maken Provinciale Staten van Zuid-Holland bekend dat zij bij besluit van 13 oktober 2010 het inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) ‘Deltanatuur Polder Zuidoord Bernisse’ (gemeente Bernisse) gewijzigd hebben vastgesteld. Het ontwerp heeft in 2009 ter inzage gelegen onder de naam ‘Maatregelen Kierbesluit en Deltanatuur Bernisse’. Het besluit en de daarbij behorende (plan)stukken liggen met ingang van vrijdag 3 december 2010 gedurende een periode van zes weken op de volgende locaties voor eenieder ter inzage:

  • Provinciehuis, Informatiediensten (kamer C0.61), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tijdens kantooruren, tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

  • Het gemeentehuis van de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk Noord 26 te Abbenbroek, tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Bovengenoemde stukken en het inpassingsplan zelf zijn op de webpagina www.zuid-holland.nl/inpassingsplannen te vinden. Op deze webpagina vindt u onder meer de verwijzing naar het digitale plan met identificatienummer

    NL.IMRO.9928.DOSx2009x0001785IP-VA01.

Inhoud plan

Het plan maakt natuurontwikkeling mogelijk in polder Zuidoord, die thans in gebruik is voor agrarische doeleinden. Het plangebied maakt onderdeel uit van het Deltanatuurproject ‘Spuimonding – West’.

De wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht zijn deels ambtshalve en deels op zienswijzen gebaseerd. De compenserende maatregelen Kierbesluit (zoetwaterkanaal Voorne), maken geen onderdeel meer uit van het inpassingsplan. De dubbelbestemming ‘waterstaat – waterkering’ ter plaatse van polder Zuidoord is teruggebracht tot het tracé van de toekomstige waterkering. Een ruim perceel rondom Zuidoordsedijk 5 krijgt in plaats van de bestemming ‘natuur’ de bestemming ‘groen’. Een volledig overzicht van alle wijzigingen is te vinden in de Staat van Wijzigingen, die als bijlage bij het inpassingsplan is gevoegd.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die hun zienswijzen inzake het ontwerp-inpassingsplan tijdig aan Provinciale Staten kenbaar hebben gemaakt;

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze aan Provinciale Staten kenbaar te maken;

  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die Provinciale Staten bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan hebben aangebracht. Beroepschriften moeten schriftelijk worden ingediend en kunnen worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn (extra) kosten verbonden.

Voor meer informatie over het inpassingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Wonen van de provincie, telefoonnummer 070-441 7415.