Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2010, 18497Overig

Voorkeursrecht ‘Duin-Vlagheide te Schijndel’

Besluit tot aanwijzing van gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn voor het gebied ‘Duin-Vlagheide’

Burgemeester en wethouders van Schijndel maken op grond van artikel 7 eerste lid van de Wvg bekend dat de gemeenteraad op 18 november 2010 op grond van het bepaalde in artikel 4 juncto 2 Wvg hebben besloten twee percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Deze aanwijzing heeft betrekking op twee percelen gelegen in het gebied van de Structuurvisie ‘Duin-Vlagheide’, globaal gelegen tussen het huidige bedrijventerrein Duin en de weg genaamd Vlagheide te Schijndel. De twee percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden.

Geldingsduur

Het besluit heeft een geldingsduur van maximaal 3 jaar, waarbinnen de gemeenteraad een bestemmingsplan moet vaststellen.

Ter inzage

Het raadsbesluit tot aanwijzing en het raadsvoorstel ligt met de bijbehorende kadastrale tekening en overige stukken met ingang van 25 november 2010 tot en met 5 januari 2011 in het gemeentehuis van Schijndel, Markt 20 te Schijndel, ter inzage. Het besluit van de gemeenteraad omvat:

  • een kadastrale tekening met daarop aangegeven de onroerende zaken waarop het voorkeursrecht wordt gevestigd; deze tekening geeft een overzicht van de ligging van het voorkeursrechtgebied;

  • een lijst van kadastrale nummers van de aangewezen onroerende zaken met vermelding van grootte en eigenaren;

  • het raadsvoorstel.

U kunt deze stukken inzien in het informatiecentrum van het gemeentehuis op maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De stukken zijn ook te raadplegen via de gemeentelijke website: www.Schijndel.nl Tevens kunt u een afspraak maken de stukken buiten bovengenoemde openingstijden in te zien. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het de heer ir. W.M.H. van Hout, beleidsmedewerker Grondzaken, afdeling VROM, telefoonnummer 073-544 09 62.

Inwerkingtreding besluit gemeenteraad

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar open gedurende zes weken vanaf de dag na publicatie van ons besluit in de Staatscourant. U kunt daarom bezwaar indienen tot en met 5 januari 2011. U kunt uw bezwaarschrift richten aan de gemeenteraad van de gemeente Schijndel, t.a.v. de heer ir. W.M.H. van Hout, postbus 5, 5480 AA Schijndel.

Het bezwaar moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

  • d. de gronden van bezwaar.

Indien u bezwaar heeft ingediend kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Betrokken eigenaren

Eigenaren en rechthebbenden worden per brief op de hoogte gebracht van dit besluit.

Schijndel, 24 november 2010

Het college van burgemeester en wethouders van Schijndel.

Reg.nr.: 10.032731