Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 17968Overig

Vastgesteld inpassingsplan Natuurbrug Laarderhoogt

Provinciale Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op 15 november 2010 het inpassingsplan ‘Natuurbrug Laarderhoogt’ ten opzichte van het ontwerp gewijzigd hebben vastgesteld. De aanpassing voorziet in de opname van een dubbelbestemming ‘Leiding-Water’ binnen het gehele plangebied, waardoor de ruimte voor de nieuw aan te leggen leidingen in het plan zijn geborgd.

Doel van het inpassingsplan is het realiseren van een ecologische en recreatieve verbinding tussen de natuurgebieden Bussumerheide,Westerheide en Noorderheide,Tafelberg en Blaricummerheide.

Het plan voorziet tevens in de bouw van een kantoorpand van de firma Blokker.

Tussen de gemeente Laren en de firma Blokker is een realisatieovereenkomst gesloten om het kantoorgebouw te kunnen oprichten.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het inpassingsplan ‘Natuurbrug Laarderhoogt’ inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 22 november 2010 gedurende zes weken ter inzage:

  • bij de provincie Noord-Holland, echter uitsluitend na het maken van een telefonische afspraak met de heer H.T. Ziengs, tel. 0800-9986734;

  • bij het gemeentehuis BEL Combinatie te Eemnes, tijdens kantooruren maandag t/m vrijdag van 8:30–17:00 uur;

  • bij de openbare bibliotheek van Laren; tijdens openingsuren

  • in het Dorpshuis De Blaercom te Blaricum, maandagavond t/m vrijdagavond.

Vanaf 22 november 2010 is het inpassingsplan met bijbehorende stukken tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en de internetsite van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl onder Digitaal Loket, ‘de terinzageleggingen bekijken’.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door hen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen over het ontwerp naar voren te hebben gebracht. Tegen de wijzigingen die bij vaststelling door Provinciale Staten in het ontwerpinpassingsplan zijn aangebracht kunnen belanghebbenden gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen.

Beroepschriften moeten worden gezonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Schorsing

Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken het besluit te schorsen. Verzoekschriften moeten worden verzonden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.