Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2010, 1791Interne regelingen

Besluit van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Justitie van 26 januari 2010, nr. (5638955), strekkende tot instelling van de Task Force Vreemdeling in de strafrechtsketen (Instellingsbesluit Task Force VRIS)

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Justitie,

Besluiten:

Artikel 1

Er is een Task Force Vreemdelingen in de strafrechtsketen (VRIS).

Artikel 2

De Task Force heeft als doelstelling:

Het realiseren van een doeltreffende, integrale aanpak van criminele vreemdelingen en criminele illegalen door een optimale verbinding tussen strafrechtsketen en vreemdelingenketen om specifieke voor vreemdelingen in de strafrechtsketen geldende maatregelen te kunnen toepassen, dan wel in voorkomende gevallen de uitzetting van vreemdelingen te waarborgen;

 • hetzij door middel van een consequente en gegarandeerde toepassing van het VRIS-protocol door alle bij VRIS betrokken instanties;

 • hetzij door middel van een alternatief voor of aanvullingen van het VRIS-protocol.

Artikel 3

De Task Force heeft als taken:

 • het signaleren en het oplossen van knelpunten in het VRIS- protocol1;

 • het realiseren van de noodzakelijke verbinding tussen de strafrechtsketen en vreemdelingenketen om een optimaal ketenproces te waarborgen;

 • het voortzetten van de programmatische aanpak om het uitzetten dan wel vastzetten van criminele vreemdelingen te waarborgen;

 • het opstellen van een plan van aanpak waarin, knelpunten, te bereiken doelstellingen, te behalen resultaten, te ondernemen activiteiten en de rol van deelnemende partijen beschreven wordt;

 • het informeren van de Minister en de Staatssecretaris van Justitie over de voortgang van de werkzaamheden van de Task Force.

Artikel 4

De Task Force kan, ter verwezenlijking van zijn doel- en taakstellingen, werkgroepen2 instellen.

Artikel 5

De Task Force wordt ingesteld voor een periode van 1,5 jaar. De Task Force zal zijn werkzaamheden één jaar na zijn oprichting evalueren en hierover aanbevelingen doen aan de Minister en Staatssecretaris van Justitie.

Artikel 6

De Task Force komt minstens vier keer per jaar bijeen en vaker indien daar toe aanleiding is.

Artikel 7

In de Task Force worden benoemd:

 • als lid, tevens voorzitter:

  mr. H.J. Moraal (MPA), Procureur-generaal, tevens portefeuillehouder VRIS;

 • als lid:

  • mr. dr. R.K. Visser, Directeur-generaal Wetgeving, Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Justitie;

  • drs. R.J.T. van Lint, Hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst;

  • drs. P. Hennephof, Hoofddirectielid Uitvoering/plv. Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen;

  • mw. R. Maas, Algemeen Directeur Dienst Terugkeer & Vertrek;

  • Brigade-Generaal A.A. Peperkoorn EMPM, Directeur Operaties Staf C Koninklijke Marechaussee;

  • W.J. van Vemde, Korpschef politie Gooi- en Vechtstreek, tevens portefeuillehouder vreemdelingen in de Raad van Hoofdcommissarissen;

  • Mr. P.J.D.J. Muijen, Landelijk VRIS-officier van justitie;

  • Mw. drs. E.A. Kaya MA, secretaris Task Force, tevens programmamanager bij het Ministerie van Justitie.

Artikel 8

De Directie Migratiebeleid bij het Ministerie van Justitie voorziet in het secretariaat van de Task Force.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 26 januari 2010

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak.


XNoot
1

Bij de aanpak zal de Task Force gebruik maken van de uitkomsten van het programma Uitzetten/Vastzetten van criminele vreemdelingen/illegalen (april 2009–juli 2011).

XNoot
2

Werkgroepen, die reeds functioneel zijn in het Programma Uitzetten/Vastzetten van criminele vreemdelingen/illegalen, worden eveneens betrokken bij de Task Force VRIS.