Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WoldenStaatscourant 2010, 17788Overig

Kennisgeving besluit op aanmeldingsnotitie Besluit milieu effect rapportage

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat zij, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm), hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een revisievergunning voor het vleesvarkensbedrijf van de heer G. Huzen op het perceel Linderveldweg 8 in Linde geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 11 november tot en met 23 december 2010 ter inzage bij de afdeling VROM tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Zuidwolde (woensdagavond uitsluitend op afspraak).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van de vergunningprocedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Zuidwolde, 10 november 2010

Burgemeester en wethouders van De Wolden.