Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2010, 17312Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 oktober 2010, nr. WJZ / 10154263, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 16 en 19 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3.12v, vijfde lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen wordt `eind december 2012’ vervangen door: eind december 2013.

ARTIKEL II

De Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de tabel in artikel 1 vervalt regel 1.4.

B

In de tabel in artikel 2 wordt na regel 8 de volgende regel toegevoegd:

9.

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties)

– 3.12b

 

–01-01-2010 t/m 31-12-2011

1.258.607.000

 

– 3.12v

 

–08-03-2010 t/m 31-12-2011

 

ARTIKEL III

Artikel 3.12v, vijfde lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze regeling, geldt alleen voor aanvragen die zijn ingediend na 31 december 2010.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2010

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Algemeen

Met deze regeling wordt het restant van de op de EZ-begroting gereserveerde budget voor de Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering en voor de Garantstelling gericht op bankgaranties beschikbaar gesteld. Dit budget is zowel bestemd voor de laatste maanden van 2010, aangezien het voor 2010 beschikbaar gestelde budget geheel uitgeput is, als voor het jaar 2011. Dit laatste is een uitwerking van het kabinetsbesluit om de in het kader van de kredietcrisis gerealiseerde verruimingen van de EZ-garantieregelingen te verlengen tot ultimo 2011.

2. Administratieve lasten

Bij de meest recente uitbreiding met bankgaranties en projectontwikkeling van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen is bij de berekening van de administratieve lasten uitgegaan van een totaal budget van € 1,5 mrd. In deze publicatie wordt de restant tranche binnen dat budget van € 1,5 mrd. beschikbaar gesteld. De voorwaarden voor aanvragers worden niet aangepast. Derhalve blijven de administratieve lasten ongewijzigd.

De administratieve lasten bedragen naar schatting 0,001% van het garantiebudget en ruim € 300 per gehonoreerde aanvraag.

3. Vaste verandermomenten.

Op grond van het kabinetsbeleid inzake Vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding. In deze regeling wordt bepaald dat de wijzigingen van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010 in werking treden met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst. Die datum is niet een van de vaste veranderdata. Daarnaast geschiedt de bekendmaking niet twee maanden voor inwerkingtreding. Dit afwijkend verandermoment en deze afwijkende bekendmaking houden verband met het feit dat de doelgroepen van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen ten zeerste zijn gebaat bij een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.