Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2010, 17168Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Drinkwaterkelder De Planck’

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor het aanleggen van een nieuwe drinkwaterkelder op een perceel gelegen aan de Planckweg (N598).

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Drinkwaterkelder De Planck’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 oktober 2010 tot en met 8 december 2010 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Op andere dan de genoemde tijden kan inzage plaatsvinden op afspraak met de afdeling Beleid en projecten. Op de website van de gemeente Gulpen-Wittem zijn de bescheiden ook te raadplegen (www.gulpen-wittem.nl). Ook zijn de plannen te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens genoemde termijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Projecten (043-8800600).