Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2010, 16820Vergunningen

Kennisgeving aanvraag vergunning van Schuberg Philis ten behoeve van energieopslag Datacenter Schuberg Philis, locatie Boeing Avenue 271 te Schiphol-Rijk

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat Schuberg Philis vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Waterwet ten behoeve van energieopslag Datacenter Schuberg Philis, locatie Boeing Avenue 271 te Schiphol-Rijk. De grondwateronttrekking is MER-beoordelingsplichtig. GS hebben geoordeeld dat hiervoor geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren vanaf 29 oktober 2010 tot 10 december 2010 ter inzage:

  • bij het Informatiecentrum van de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp van maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 13.00 uur.

Zienswijzen

Als u het met het ontwerp besluit niet eens bent, dan kunt u uw zienswijze hierover tot 11 december 2010 schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het ontwerp besluit. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor een gesprek moet voor 4 december 2010 zijn gedaan. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederlof (telefoon 0800-9986734).