Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Intrekkingsbesluit

13 oktober 2010

Nr. DGB2010/5142M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit betreft de intrekking van gepubliceerd beleid dat niet meer van belang is.

1. Inleiding

Door middel van dit besluit wordt beleid dat niet meer van belang is, ingetrokken (onderdelen 2 en 3). Dit geschiedt in het kader van de actualisering van het beleid op het gebied van de inkomstenbelasting-winst en de vennootschapsbelasting. Het gaat hierbij om besluiten met standpunten die zijn achterhaald door tijdsverloop, gewijzigde wet- of regelgeving of jurisprudentie. Daarnaast worden besluiten ingetrokken die slechts beschrijvend dan wel casuïstisch van aard zijn.

De instelling en de taakomschrijving van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) en de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC; voorheen CGT en CGC) zullen als mededelingen in de Staatscourant en op www.belastingdienst.nl worden opgenomen.

2. Ingetrokken regelingen

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Reden

281-14106

11 september 1981

Toerekening winst aan 1981, 1982 en 1983

achterhaald

286-4742

27 maart 1986

Richtige heffing; winstdrainage

casuïstisch

DB93/3669M

26 augustus 1993

Aftrek fictieve kosten

achterhaald

DGO95/2198

6 juli 1995

Coördinatiegroep Taxhavens (CGT)

beschrijvend

DB95/281M

31 augustus 1995

Geruisloze overdracht (art. 14 Wet VPB 1969)

achterhaald

DB96/322M

26 januari 1996

Gevolgen overname OAMF-Rentefonds

achterhaald

DB97/393M

24 februari 1997

Coördinatiegroep Concernfinancieringen (CGC)

beschrijvend

DB98/4745M

8 januari 1999

Aanspreekpunt bestrijding Antillenconstructies

beschrijvend

CPP2000/584M

25 mei 2000

Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB)

beschrijvend

RTB2001/220M

23 mei 2001

Keuzeherziening vanwege bijzondere omstandigheid

achterhaald

3. Op 1 januari 2011 in te trekken regeling

Het volgende besluit wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011.

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Reden

DB97/4084M

15 december 1997

Regeling voor concernfinanciering

achterhaald

4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag na de inwerkingtreding.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 oktober 2010

De minister van Financiën,

J.C. de Jager.

Naar boven