Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2010, 16311Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 3 december 2009 een aanvraag om een revisievergunning ingevolge Wet milieubeheer ontvangen van Alblasserdam Yachtbuilding B.V.voor de scheepswerf voor het bouwen van nieuwe, het verbouwen/herinrichten van bestaande jachten, alsmede aanverwante scheepsbouwactiviteiten. De inrichting is gelegen aan de Zuiderstek 30–40, 2952 AZ te Alblasserdam.

Alblasserdam Yachtbuilding B.V. heeft tevens een aanvraag krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend voor dezelfde inrichting bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland voor het lozen van afvalwater. De provincie draagt zorg voor gecoördineerde behandeling van de aanvragen.

Zowel Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als Rijkswaterstaat Zuid-Holland hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en de overige relevante stukken van 25 oktober 2010 tot en met 6 december 2010 inzien op werkdagen:

  • bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;

  • in het gemeentehuis van Alblasserdam, tijdens kantooruren, Cortgene 2, tel.nr. (078) 692 12 00; in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht, afdeling Publiekszaken, Loket Vergunningverlening en Handhaving, van 8.30–12.30 uur en van 13.30–16.00 uur, Weteringsingel 1, tel.nr. (078) 684 31 11;

  • in het gemeentelijk Servicecentrum van Ridderkerk, van 9.00–12.00 uur en van 14.00–16.00 uur, Koningsplein 1, tel.nr. (0180) 45 14 39;

  • in gebouw De Maas van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, van 9.00–12.00 uur en van 13.00–16.00 uur, Boompjes 200 te Rotterdam, tel.nr. (010) 402 63 99/41.

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 6 december 2010 schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van PZH-2010-211119451. Schriftelijke zienswijzen over de ontwerpbeschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dienen gericht te worden aan Rijkswaterstaat Zuid-Holland, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u zich voor de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer wenden tot de afdeling Vergunningen, ing. J.G. Rust, tel.nr. (070) 441 65 20 van de provincie Zuid-Holland en voor de aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot ing. P. Bakker/mevrouw A.C.F. Fullinck, tel.nr. (010) 402 61 74/05 van Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl