Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2010, 16263Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 oktober 2010, nr. WJZ/10143666, tot wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010 (verlenging aanvraagtermijn subsidie waterkracht)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 35, tweede lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010 wordt ‘1 november 2010’ vervangen door: 30 december 2010.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2010

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

TOELICHTING

1. Algemeen

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie kent sinds 2009 een categorie waterkracht. Deze nieuwe categorie duurzame energieproductie is aan de reikwijdte van de SDE toegevoegd met het oog op de relatief gunstige kosteneffectiviteit van waterkrachtprojecten. Daarnaast stond er een aantal waterkrachtprojecten op stapel, welke tevens in aanmerking zouden komen voor subsidie.

Echter, tot op heden is het budget voor de categorie waterkracht grotendeels onbenut gebleven. Dit lijkt met name te worden veroorzaakt doordat de vergunningverleningprocedure voor een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van waterkracht erg tijdrovend is gebleken. Derhalve worden er voor het verstrijken van de aanvraagtermijn voor subsidies in de categorie waterkracht, thans 1 november 2010, geen afgeronde aanvragen meer verwacht.

Door de aanvraagtermijn voor de subsidieaanvraag te verlengen tot en met 30 december 2010, wordt tegemoet gekomen aan de vertraging die producenten ondervinden in het vergunningverleningproces. De verwachting is dat deze verlenging de producenten in staat stelt de vereiste vergunningverleningprocedures af te ronden en tijdig een aanvraag voor subsidie in de categorie waterkracht in te dienen. Hierdoor wordt voorkomen dat waterkrachtprojecten verdere vertraging oplopen.

Zie ook mijn antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp (Aanhangsel van de Handelingen, II 2010–2011, nr. 26).

2. Administratieve lasten

Deze wijzigingsregeling heeft geen consequenties voor de administratieve lasten.

3. Afwijking van beleid Vaste Verandermomenten

In afwijking van het vaste verandermomentenbeleid treedt deze wijzigingsregeling in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. De reden daarvoor is dat betrokkenen (de aanvragers) in dit geval baat hebben bij een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding, in ieder geval voordat de huidige aanvraagtermijn van subsidie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van waterkracht verstrijkt, te weten op 1 november 2010.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.