Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van schietinrichtingen

25 januari 2010

Nr. BS2010000578

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde voorschrift:

  • Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van schietinrichtingen.

Artikel 2

  • 1. De Staatssecretaris kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing verlenen van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. De Staatssecretaris kan hieraan voorwaarden verbinden.

  • 2. Aan het Hoofd van de sectie MCGS wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 3. Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het tweede lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 3

Het Hoofd van de sectie MCGS is belast met het toezicht op de naleving van het gestelde in het voorschrift.

Artikel 4

Het in bijlage gevoegde voorschrift wordt opgenomen in de MP 40-30 (van de serie ministeriële publicaties van het ministerie van Defensie) en vervangt het in de huidige MP 40-30 opgenomen voorschrift.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt in het DienstenCentrum Documentaire Informatie, DCDI van het Ministerie van Defensie, Diepenhorstlaan 28, 2288 EW Rijswijk ZH. Tevens zal dit besluit en de bijlage worden geplaatst in de op het intranet van het Ministerie van Defensie opgenomen serie ministeriële publicatie 40-30 (MP40-30).

’s-Gravenhage, 25 januari 2010

De Staatssecretaris van Defensie,

J.G. de Vries.

Naar boven