Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijk Nederlands Instituut van RegisteraccountantsStaatscourant 2010, 16178Overig

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening Accountantsorganisaties

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;

Gelet op artikel 19, vierde lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

ARTIKEL I

De Verordening Accountantsorganisaties wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onderdeel k, wordt ‘persoon’ vervangen door: medewerker.

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.

TOELICHTING

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) heeft op 14 juni 2010 de verordening tot wijziging van de Verordening Accountantsorganisaties (Stcrt. 2010, 12405) vastgesteld. In het kader van de wijzigingsverordening van de NOvAA heeft het Ministerie van Financiën opgemerkt dat de aanduiding ‘persoon’ in artikel 1, onderdeel k, te vaag is aangezien in artikel 1 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties meerdere personen worden genoemd. Met onderhavige wijzigingsverordening wordt aangesloten bij de tekst die door de ledenvergadering van de NOvAA op 14 juni 2010 is vastgesteld.

Goedgekeurd bij Besluit van de Minister van Financiën d.d. xx december 2010.