Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijk Nederlands Instituut van RegisteraccountantsStaatscourant 2010, 16175Overig

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;

Gelet op artikel 67, tweede lid, onder e, van de Wet op de Registeraccountants;

Gelet op artikel 15 van de Verordening op de praktijkstage;

Stelt de volgende verordening vast:

ARTIKEL I

De Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt als volgt te luiden:

Artikel 2

  • 1. Kandidaten die aan de praktijkstage willen deelnemen zijn eenmalig een stagegeld van € 789 verschuldigd.

  • 2. Kandidaten zijn voor de examinering van het praktijkverslag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening op de praktijkstage een bedrag van € 344 verschuldigd.

  • 3. Kandidaten zijn voor de examinering van de afstudeerscriptie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel b, alsmede de mondelinge examinering, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening op de praktijkstage, een bedrag van € 427 verschuldigd.

B

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

  • 1. De Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze verordening, blijft van toepassing op de praktijkstage die vóór 1 september 2011 is aangevangen, met dien verstande dat de in artikel 2, tweede tot en met het vierde lid van die verordening genoemde bedragen jaarlijks per 1 september worden aangepast overeenkomstig de jaarmutatie van de consumentenprijsindex van het jaar voorafgaand aan dat jaar ten opzichte van twee jaar voorafgaand aan dat jaar.

  • 2. De jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage, zoals die luidde vóór 1 januari 2011, wordt voor de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 en in afwijking van het eerste lid, verhoogd met 2,4%.

  • 3. De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011.

Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering op …, bekendgemaakt in de Staatscourant van…

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.

TOELICHTING

Met deze inhoudelijke wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage wordt aangesloten bij de inningssystematiek van de NOvAA. Voor stagiairs die de stage starten op of na 1 september 2011 wordt de geldelijke bijdrage, die thans uiteenvalt in inschrijfgeld, een eerste, tweede en derde jaarlijkse bijdrage, vervangen door een eenmalige bijdrage voor inschrijfgeld en algemene kosten bij aanvang van de stage (het stagegeld). De nieuwe inningssystematiek is beter uitvoerbaar en daardoor kostenbesparend.

Voor stagiairs waarvan de stage vóór 1 september 2011 is aangevangen blijft de verordening van kracht zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van deze verordening. De in de oude verordening genoemde bedragen worden ieder jaar aangepast aan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex van het jaar t-1 ten opzichte van jaar t-2. Dit heeft tot gevolg dat de in de oude verordening genoemde geldelijke bijdragen voor de periode 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 zullen worden verhoogd met 1,2%. Voorts zal een extra verhoging van de jaarlijkse bijdrage van 1,2% plaatsvinden als gevolg van de invoering van een webbased stagiairvolgsysteem (waarmee tevens wordt aangesloten op de systematiek van de NOvAA.).

Goedgekeurd bij Besluit van de Minister van Financiën d.d. xx december 2010.