Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2010, 1605Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-1605-001.png Vaststelling projectbesluit Nieuw Gemeentehuis gemeente Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het projectbesluit ‘Nieuw Gemeentehuis’ door de gemeenteraad is vastgesteld. Het projectbesluit heeft betrekking op de bouw van een nieuw gemeentehuis op de locatie begrensd door de Willem-Alexanderlaan, Simon Smitweg (de brandweerkazerne en de gemeentewerf) en de Hoogmadeseweg. Binnen het plangebied vervangt dit projectbesluit het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Inzage

Het vaststellingsbesluit, het projectbesluit en de bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van donderdag 4 februari 2010 gedurende zes weken ter inzage (tot en met 17 maart 2010) bij de receptie op het gemeentehuis. De documenten zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website via www.leiderdorp.nl − Actueel − Gemeentehuis Leiderdorp.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de hiervoor omschreven termijn beroep instellen bij de rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.